دسترسی به محتوای اصلی

برای ما بنویسید

پرسشی و یا نظری دارید ؟
در بارۀ برنامه ها ویا خدمات ما به اطلاعات بیشتری نیازمندید ؟

موضوع مورد نظر خود را مشخص کنید

پرسش در بارۀ برنامه های ویژه برای تلفن، تبلت و یا تلویزیون اینترنتی

در میان گذاشتن یک اشکال، ارسال یک نظر یا ارائۀ یک پیشنهاد در بارۀ سایت

نسخه:

در میان گذاشتن یک اشکال، ارسال یک نظر یا ارائۀ یک پیشنهاد در بارۀ برنامه های رادیوئی

در دریافت برنامه های ار.اف.ای مشکلی وجود دارد

من شاهد رویدادی بوده ام و مایلم ار.اف.ای را از آن آگاه کنم

مایلم برنامه یا گزارشی را که از ار.اف.ای پخش شده است گوش کنم

ما یلم ترانه و یا یک قطعه موسیقی را که از ار.اف.ای پخش شده است باز یابم

  • گزینه های ما را در پهنۀ موسیقی در RFI موزیک باز یابید
  • موضوع مورد جستجوی خود را نمی یابید؟
    پیام خود را برای ما بفرستید

ما یلم آبونمان خود را به بولتن های خبری ار.اف.ای لغو کنم

مایلم با تهیه کنندگان یکی از برنامه ها، یکی از گویندگان ویا یکی از روزنامه نگاران ار.اف.ای تماس بگیرم

به دلیل ملاحظات امنیتی، نمی توانیم اطلاعات مربوط به کارکنان ار.اف. ای را در اختیار کاربران بگذاریم ما می توانیم پیام شما را به روزنامه نگاران انتقال دهیم.

مایلم با ار.اف.ای همکاری کنم

در جستجوی پخش آگهی از ار.اف.ای، سایت ها و برنامه های ویژۀ تلفن و تبلت هستم

برای پخش آگهی های خود با استفاده از امکانات ار.اف.ای با دفاتر ما تماس بگیرید

مایلید برای بستن قرارداد همکاری، با ار.اف.ای تماس بگیرید

علاقه مند به دریافت اشیاء تبلیغاتی هستید

اگر مایل به تماس با ار.اف.ای هستید

آدرس ما:

80, rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
France

تلفن مرکزی ار.اف.ای : + 33 1 84 22 84 84

من مایلم براساس قانون، به داده‌های شخصی خود دست یابم

سئوال یا تذکر دیگری دارید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.