دسترسی به محتوای اصلی
خبر- نوشتاری

سازمان حقوق بشری هەنگاو: یک دانشجوی داروسازی زیر شکنجه مأموران اداره اطلاعات کرمانشاه کشته شد

خلیل مرادی، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در آبان ماه ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شد و و جنازەاش روز پنجشنبە ٢٩ خرداد/ ۱۸ ژوئن بە خانوادەاش تحویل دادە شد
خلیل مرادی، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در آبان ماه ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شد و و جنازەاش روز پنجشنبە ٢٩ خرداد/ ۱۸ ژوئن بە خانوادەاش تحویل دادە شد © Hengaw

سازمان حقوق بشری "هەنگاو"، از کشته شدن یک دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زیر شکنجە خبر داد.

تبلیغ بازرگانی

این سازمان اعلام کرد کە این دانشجو ١٨ ماه پیش در سکوت خبری توسط نهادهای امنیتی استان کرمانشاه بازداشت شدە بود و جنازەاش روز پنجشنبە ٢٩ خرداد/ ۱۸ ژوئن بە خانوادەاش تحویل دادە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ادارە اطلاعات کرمانشاه، خانوادە یک جوان اهل جوانرود با هویت ”خلیل مرادی“ ٣٢ سالە را مطلع کردە است کە فرزندشان در یک سانحە رانندگی جانش را از دست دادە است.

خلیل مرادی اصالتاً اهل ثلاث باباجانی، ساکن جوانرود و دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودە کە آبان ماه ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شد.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە مرادی، خلیل مرادی در حین بازداشت در یکی از داروخانە‌های کرمانشاه مشغول کار بودە و از زمان بازداشت خانوادەاش نتوانستند هیچ گونە ارتباطی با وی برقرار کنند. این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود اعلام کرد کە خانوادە مرادی که خود”خانوادە شهید“ هستند، طی ماه گذشته با پرداخت وجهی به یکی از مقامات دولتی مطلع شدند که فرزندشان با اتهامات نامشخص در بازداشت اداره اطلاعات شهر کرمانشاه است.

خلیل مرادی در ایام بازداشت از کلیه حقوق قانونی نظیر اطلاع به خانواده، مشاوره حقوقی و دسترسی به وکیل محروم بود.

تا کنون هیچ یک از مقامات امنیتی و قضایی استان هیچ گونه اظهار نظری نسبت به مرگ مشکوک نامبرده در اداره اطلاعات کرمانشاه نکرده اند. همچنین خانوادە خلیل مرادی حاضر به مصاحبه در این باره نشدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.