دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان / محسط زیست

خطرات محیط زیستی استخراج مس عینک

 یک نهاد بین المللی به نام «گلوبال ویتنیس» با تایید ارزش های اقتصادی استخراج مس در معدن «عینک»، روی خطر های این کار هم انگشت گذاشنته است.

تبلیغ بازرگانی

استخراج معدن مس، علاوه بر مفاد اقتصادی آن، مضراتی هم دارد. از آنجمله، نهاد بین المللی «گلوبال ویتنیس» روی منازعه، فساد ادارى، تخطى حقوق بشر، آلودگى محيط زيست و از بين‌بردن ميراث تاريخى افغانستان انگشت گذاشته است. در گفتگویی با آقای عبدالغفور، مشاور سابق وزارت زراعت و بانک آسیایی، خطرات اکولوژیکی، یا محیط زیستی این استخراج را بررسی کردیم.

آقای عبدالغفور میگوید که در سازمانهای مهم جهانی، زمانیکه در مورد یک پروژه تصمیم گیری میشود، به مسایل مربوط به محیط زیست هم بسیار اهمیت داده میشود و تا زمانیکه از نقطۀ نظر محیط زیستی، مسایل مشخص و روشن نشود، به پروژه اجازه عملی شدن داده نمیشود. در معادن از مواد کیمیاوی استفادۀ زیاد میشود و اگر استفاده از این مواد به صورت درست صورت نگیرد، زمین های محل آلوده میشود. جزئیات برنامۀ استخراج معدن مس هنوز پخش نشده است و در نتیجه نمیتوان گفت که مسئولین به این مسایل اهمیت لازم را داده اند، ولی ادارۀ محیط زیست افغانستان اعلان کرده است که کار این استخراج با معیار های جهانی محیط زیست برابر است. 

مشکل دیگر کمبود شفافیت است و به گفتۀ آقای عبدالغفور، احساس عمومی این است که تنها جوانب اقتصادی برنامه گفته میشود ولی خطرات احتمالی آن را کسی نمیگوید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.