دسترسی به محتوای اصلی
بورکینافاسو

در حمله به یک کلیسا در بورکینافاسو شش نفر از جمله یک کشیش کشته شدند

این حمله صبح روز یکشنبه هنگام مراسم دعا در کلیسایی در شهر دابلو روی داد. بر اساس گفته های یک منبع آگاه، این حمله از سوی یک گروه شامل بیست تا سی مرد  مسلح انجام شده است.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.