دسترسی به محتوای اصلی
چین، هند

دنیا از نگاه «موش»: انگیزه‌های همسان برای کشمیر و هنگ‌کنگ

دنیا از نگاه «موش»: انگیزه‌های همسان برای کشمیر و هنگ‌کنگ
دنیا از نگاه «موش»: انگیزه‌های همسان برای کشمیر و هنگ‌کنگ RFI/Mouche

«موش» نام هنری روزنامه نگاری است که هر ماه یکی از رویدادهای پُراهمیت روز را بر می‌گزیند و با نگاه نکته بین خود از آن برای خوانندگان ما نگاره‌ای می‌سازد.

تبلیغ بازرگانی

نگاره این ماه دو رویداد پر اهمیت هفته های اخیر را بر اساس همسانی انگیزه و یکسانی نتیجه کنار هم نشانده است. سرکوب تظاهرکنندگان هواخواه دموکراسی سوی دولت محلی گوش به فرمان پکن در هنگ کنگ و لغو خودمختاری اعطاء شده به ایالت جامو و کشمیر از سوی دولت هند با انگیزه تحکیم قدرت مرکزی و محدود ساختن آزادی های اساسی شکل گرفته و به تقویت استبداد و تضعیف مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود منجر می شود. در هر دو مورد اعمال زور و تهدید به مجازات ابزار اصلی اعمال قدرت محسوب می شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.