دسترسی به محتوای اصلی
ایران

رفع شبهه از نامۀ عزل آیت الله منتظری منسوب به آیت الله خمینی

بیش از بیست سال پس از فوت آیت الله خمینی و تعیین رهبر جدید جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، مرکز نشر آثار بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنان می کوشد اصالت نامۀ آیت الله خمینی را به تاریخ شش فروردین 68 که به منظور عزل قائم مقام وقت  وی آیت الله منتظری نوشته شده اثبات کند.

تبلیغ بازرگانی

حمید انصاری قائم مقام مرکز نشر آثار آیت الله خمینی در اظهاراتی جدید خواسته است تا از نامۀ منسوب به آیت الله خمینی به تاریخ ششم فروردین ماه 1368 به منظور عزل قائم مقام وقت وی، آیت الله منتظری، رفع شبهه کند. حمید انصاری گفته است : نامۀ ششم فروردین ماه 68 آیت الله خمینی به قائم مقام رهبری در آن زمان، یعنی آیت الله منتظری، "قطعی الصدور" از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی و "غیر قابل خدشه" است. حمید انصاری در ادامه افزوده است که اسناد و مدارک مربوط به این نامه و مهمتر از آن اظهارات حاضران در جلسه رؤسای سه قوا دربارۀ محتوای همین نامه که با حضور آیت الله خمینی برگزار شد همگی در اختیار مؤسسۀ نشر آثار آیت الله خمینی است.
بری اثبات اصالت نامۀ آیت الله خمینی، حمید انصاری تأکید کرده است که اولاً خود آیت الله منتظری به تاریخ هفت فروردین 68 به نامۀ عزل خود از سوی آیت الله خمینی پاسخ کتبی داده است. ثانیاً متعاقب دریافت این پاسخنامه آیت الله خمینی نامۀ دومی برای آیت الله منتظری به تاریخ هشت فروردین 68 نوشته و برای وی ارسال می کند. در آخر حمید انصاری تصریح می کند که اصلاً نامۀ آیت الله خمینی به تاریخ شش فروردین ماه 68 را خود او به همراه برادرش حجت الاسلام محمدعلی انصاری در همان تاریخ ششم فروردین 68 به قم برده و تحویل آیت الله منتظری داده اند.
در ادامه حمید انصاری تلویحاً اتهام نگارش نامۀ عزل آیت الله منتظری از سوی احمد خمینی، فرزند رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرده و تشکیک در مورد نامۀ آیت الله خمینی را اقدامی کاملاً انحرافی از سوی همان کسانی دانسته که، به گفتۀ وی، با سوءاستفاده "از خوش باوری ها و ساده انگاری های" (آیت الله منتظری) زمینۀ نگارش نامه ششم فروردین ماه 68 را فراهم ساختند.
با این حال، توضیحات قائم مقام مرکز نشر آثار آیت الله خمینی در مورد اصالت نامۀ ششم فروردین ماه 68 بیش از آنکه به رفع شبهه دراینباره کمک کند، پرسش در مورد آن را دست کم به قوت خود باقی نگه می دارد. زیرا، پاسخ، ولو کتبی، آیت الله منتظری به نامۀ ششم فروردین ماه 68، یا نامۀ دوم آیت الله خمینی در واکنش به این پاسخنامه به تاریخ هشت فروردین 68 و یا حتا تحویل نامۀ عزل آیت الله منتظری به ایشان از سوی شخص حمید انصاری و برادر وی هیچیک "خدشه ناپذیر" یا "قطعی الصدور" بودن نامۀ نامۀ ششم فروردین ماه را از سوی آیت الله خمینی اثبات نمی کند. بالعکس طرح آن بیست سال پس از فوت آیت الله خمینی موقعیت رهبر کنونی جمهوری اسلامی را با پرسش روبرو می سازد.

دربارۀ سخنان حمید انصاری شاهرخ بهزادی گفتگویی انجام داده است با ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری پیشین ایران که می گوید : مادام که کارشناسان بین المللی شناسایی خط دربارۀ اصالت نامۀ آیت الله خمینی نظر نداده اند، دلایل آقای حمید انصاری در بارۀ این نامه بی ارزش است و نمی تواند به تردیدهای موجود پاسخ دهد. در همین ارتباط ابوالحسن بنی صدر به نامۀ دیگر منسوب به آیت الله خمینی از سوی آیت الله مشکینی اشاره می کند که با استناد به آن  به رهبری آیت الله خامنه ای مشروعیت داده شد.  در آن نامه آیت الله مشکینی از قول آیت الله خمینی ادعا کرده بود که مرجعیت شرط رهبر شدن نیست.  ابوالحسن بنی صدرمیگوید که جعلی بودن این نامه نیز پس از بررسی کارشناسان بین المللی خط در اروپا، محرز گردید.

ابوالحسن بنی صدرهمچنین میگوید که اشاره آقای انصاری به جلسه روسای سه قوه و گفتگو در بارۀ محتوای نامۀ عزل آیت الله منتظری  نمی تواند واقعیت داشته باشد. رئیس جمهوری پیشین ایران سپس می افزاید : رؤسای سه قوه در آن هنگام یعنی آقایان رفسنجانی، خامنه ای و موسوی اردبیلی در دروغگویی زبانزد هستند..

گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.