دسترسی به محتوای اصلی
صدا و سکوت

اعدام، آپارتاید و دولت دینی در ایران

صدا ۰۸:۰۶
ISNA

به گفتۀ لادن برومند از آنجا که لغو اعدام همواره به منزلۀ ترسیم خط قرمزی برای سلطه و کنترل قدرت سیاسی بر حق حیات و مرگ شهروندان است، می توان گفت که تلاش برای لغو اعدام همواره نقش کلیدی در تحول مناسبات اجتماعی و گذار به دموکراسی ایفا می کند.

تبلیغ بازرگانی

لادن برومند و خواهرش رؤیا برومند بنیانگذار "بنیاد عبدالرحمن برومند" هستند که به پیشبرد امر حقوق بشر و دموکراسی در ایران اختصاص دارد. با این حال، مناسبت گفتگو با لادن برومند نه راه اندازی این بنیاد که پانزده سال پیش تأسیس شد، بلکه مسئلۀ مجازات اعدام به طور کلی و به ویژه در ایران و همچنین بیستمین سالگرد لغو این مجازات در آفریقای جنوبی است.
به همین دلیل لادن برومند در آغاز گفتگو توضیح میدهد که چرا لغو مجازات اعدام در آفریقای جنوبی نقش کلیدی در گذار این کشور به دموکراسی ایفا کرد و چرا بدون این تدبیر این گذار و آشتی ملی در آفریقای جنوبی پس از تبعیض نژادی با مشکلات فراوان روبرو می شد.
با این حال و در قیاس با آفریقای جنوبی پس از آپارتاید، مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران دست کم به دو لحاظ متمایز می شود : اولاً ایران امروز به نسبت جمعیت اش نخستین کشور جهان از حیث شمار اعدام ها به شمار می رود (تنها در سال جاری شمار اعدام ها در این کشور از مرز هزار و سی تن گذشته است) و ثانیاً این رتبه همزاد نظام سیاسی است که معرف نوع ویژه ای از تبعیض نهادینه شده است که در بادی امر نه بر نژاد یا قومیت، بلکه بر قرائت دولتی از دین یا دین دولتی استوار شده است. در چنین وضعیتی تا کجا تلاش برای لغو مجازات اعدام می تواند به رفع تبعیض هایی کمک کند که ریشه در دین دولتی دارند.
به گفتۀ لادن برومند از آنجا که لغو اعدام همواره به منزلۀ ترسیم خط قرمزی برای سلطه و کنترل قدرت سیاسی بر حق حیات و مرگ شهروندان است، می توان گفت که تلاش برای لغو اعدام همواره نقش کلیدی در تحول مناسبات اجتماعی و گذار به دموکراسی ایفا می کند. لادن برومند همچنین نشان می دهد که بر خلاف ادعاها و ادله های جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از مجازات اعدام، افزایش تصاعدی شمار اعدام ها در این کشور طی سی و هفت سال گذشته نه فقط کمترین اثر بازدارنده ای بر کاهش جرایم و به ویژه جرایم منتهی به اعدام نداشته، بلکه بالعکس افزایش اعدام ها به همان نسبت بر دامنۀ جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر افزوده است که به تنهایی منشاء بیشترین شمار اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.