دسترسی به محتوای اصلی

شاهرخ مسکوب ـ کلاس شاهنامه ـ پاریس

: روزآمد شده در 16/11/2018 - 11:25

در بهار سال ۲۰۰۲، به ابتکار سرور کسمایی و با شرکت شماری از دوستداران ادب پارسی که شوق شاهنامه خوانی و پژوهش در اندیشۀ فردوسی در دل داشتند، حلقه ای ادبی گرد شاهرخ مسکوب در پاریس تشکیل شد.این جلسات که، از ژوئن ۲۰۰۲ تا ژوئیه ۲۰۰۴، دوبار در ماه، بر پا می شد، «کلاس شاهنامه» نام گرفت. در همین ایام بود که شاهرخ مسکوب نگارش آخرین اثر خود را به نام «ارمغان مور» که حاصل یک عمر اندیشه و پژوهش او در شاهنامه است، در دست داشت. او آنچه را در کتاب آورده و می آورد با جزئیات و توضیحات مفصل تری در کلاس درس مطرح می کرد.گفتگوهای هر جلسه از همان ابتدا ضبط شد تا بتوان با انتشار آنها شمار بیشتری را بهره مند ساخت.آنچه اینک در برابر شماست، گفتارهای آن کلاس آزاد است که توسط سرور کسمائی ضبط و ویراستاری شده وهمراه با یادداشت های مربوط به هر بخش در اختیار دوستداران ادب فارسی قرار می گیرد.این مجموعه از این پس هر ماه یکبار با گفتار تازه ای در این صفحه غنی خواهد شد.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.