دسترسی به محتوای اصلی

آخوندی نسبت به گسترش "شهرفروشی" در ایران هشدار داد

تبلیغ بازرگانی

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هشدار داده است که شهرداری های ایران برای رفع تنگناهای مالی شان به "شهرفروشی" روی آورده اند که از جمله نتایجش تخریب تدریجی محلات میانی و انبوه میراث فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. عباس آخوندی از "شهرفروشی" به عنوان عمل بسیار رایج سوداگرانه در ایران یاد کرده و گفته است که به همین دلیل ساخت و سازهای در ایران اصالت معماری ندارند و حقوق شهروندی را رعایت نمی کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.