訪問主要內容
要聞解說

美國承認朝鮮戰略陷僵局 劍指中國責任

ជំនួប​រវាង​លោក​ដូណាល់ ត្រាំ និង​លោក​គីម ជុងអ៊ុន​កាល​ពី​ខែ​មិថុនា​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី
ជំនួប​រវាង​លោក​ដូណាល់ ត្រាំ និង​លោក​គីម ជុងអ៊ុន​កាល​ពី​ខែ​មិថុនា​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី 路透社。
作者: 艾米
11 分鐘

美國總統權力關鍵交接期,朝鮮核危機未來如何解決也成為關注焦點。特朗普任期內曾三次高調與朝鮮領導人金正恩會面,希望籍解凍兩國關係來徹底解決朝鮮半島核危機,但最終還是無奈以僵局告終。美國方面目前似乎承認朝鮮政策的失敗,並承諾進一步實施制裁 ,但同時強烈譴責中國的破局責任。美國國務院也設立網站,獎金鼓勵民眾提供線索來協助強化制裁朝鮮,包括在中國的業務。

廣告

特朗普試圖通過對話解決朝鮮核危機。全球矚目下,他在新加坡舉行的歷史性首腦會議上會見了朝鮮領導人金正恩,隨後又舉行了兩次會議。這種戰略在某種程度上讓朝鮮一度擺脫了被國際上拋棄的地位,從而減輕了圍繞朝鮮核威脅的高度緊張局勢。 但是談判桌上雙方各說各話,平壤要求首先取消對其的制裁,而華盛頓要求完全無核化,然後再減輕壓力。河內失敗的會晤之後兩國關係再次陷入僵局。

法新社認為,儘管如此,特朗普並沒有加強壓力,而是更傾向於拒絕承認失敗,並繼續表達與金正恩的“友誼“。那麼這個既不對話又不會升級制裁的中間階段能持續多久?如果拜登最終入主白宮是否有可能結束美朝所謂“蜜月期“?都成為美國總統大選後,美國外交政策的關注焦點之一,因為拜登在競選期間稱金正恩是”流氓“,而平壤則直接回應稱民主黨的候選人是應該被打死的“瘋狗”。

承認特朗普主義戰略的毀譽參半的成果後,華盛頓朝鮮問題副特使黃之瀚已經指出了第三方責任國:那就是比以往任何時候都更被美國認為是第一大對手的中國。

黃之瀚在智庫戰略與國際研究中心組織的線上會議發言時說,朝鮮導彈於10月10日舉行閱兵式上展示的新型巨型導彈的威脅證明,平壤繼續“將其彈道導彈計畫置於高度優先地位”。他認為,這也表明, “朝鮮方面沒有參加“嚴肅而實質性的談判”,也“沒有採取任何具體步驟來實現無核化。” 與此同時,他表示,“不幸的是,我相信我們在過去兩年中看到,一個特定國家(中國)的政府對朝鮮半島採取了優先事項,這與我們與世界其他國家共同分享的目標越來越矛盾。

法新社分析認為,這一切發現看起來似乎是華盛頓承認在朝鮮問題上的失敗:這似乎是在特朗普任期結束前最後時間關上了所有可能性的大門。黃之瀚提到制裁時明確指出:之後會推出更多措施。

黃之瀚稱,朝鮮的導彈與核生產設施持續運轉,美國絕不會在此時解除制裁,讓更多材源流入。 他的這個評估也被認為是與總統特朗普描繪的光明樂觀情景大相逕庭。特朗普曾誇稱他防止了一場災難性戰爭,還說他應該得到諾貝爾和平獎。

值得注意的是,黃之瀚批評朝鮮時,直接劍指中國,他指控中國對聯合國制裁視而不見,而這些制裁行動是一向支持朝鮮的中國自己也在安理會抉議中投票贊成的。他指出:北京無法從外交管道提前解除制裁,因此試圖走後門。像這種長期沒有確實執行制裁的例子不勝枚舉,而且持續增加,令人擔憂。自2019年起,美國船艦46次向中國提供朝鮮在中國水域走私燃料的情資,過去一年也觀察到555起朝鮮向中國運送煤礦等遭制裁出口品的案件,而中國有關當局一次都沒有對這些事件才取行動,阻止非法進口品。而且目前仍有2萬名朝鮮勞工在中國工作,外界普遍視他們為朝鮮送出國外賺錢的奴工,違反聯合國支持阻擋的行動。

黃之瀚警告:“遵循北京的建議將是我們謀求和平的自我破壞行為。” 這位特使似乎失去了在特朗普政府最後50天取得進展的所有希望,他說,新的懲罰性措施將很快針對“任何規避制裁的個人或實體”。他還宣布創建一個網站,以便任何人都可以提供信息來懲罰這些人或實體,以換取最高500萬美元的獎勵。

據法新社和華盛頓郵報報導,美國國務院的確推出了新網站dprkrewards.com,提供最高500萬美元獎金,鼓勵民眾提供線索來協助強化制裁朝鮮,包括在中國的業務。根據官網清單,遭鎖定的活動包括洗錢、出口奢侈品至朝鮮,以及各項支持大規模殺傷性武器擴散的網路行動和其他活動。

 

 

頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。