ایران

آئین باستانی سیزده بدر و گرامیداشت طبیعت

سیزده بدرمصادف با سیزدهمین روز ازماه فروردین، آخرین روز از جشنهای سال نواست. امسال نیز همانند سالهای گذشته، جمعیت قابل توجهی به کوه و دشت و فضاهای سبز داخل و خارج شهرها رفتند و باردیگر پیوند خود را با طبیعت زنده کردند.

تبلیغ بازرگانی

سیزده بدرمصادف با سیزدهمین روز از ماه فروردین، آخرین روز از جشنهای سال نواست، روزی که طراوت و سرسبزی به طبیعت بازگشته است. سیزده بدر دارای آئینها و مراسم ویژه ای است که در طول تاریخ پدید آمده است. از میان این سنتها سنت رفتن به دل طبیعت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برخی بر این باورند که در این روز باید از خانه ها بیرون رفت این روز را در دامن طبیعت گذراند.
در تقویمهای رسمی در ایران، از این روز با عنوان "روز طبیعت" نیز یاد می شود. سیزدهمین روز ماه فروردین، سیزه بدر1390 در ایران چگونه برگزار شد؟ آیا این روز، روز گرامیداشت طبیعت است یا روز بهره مندی از طبیعت؟ امسال نیز همانند سالهای گذشته، جمعیت زیادی به کوه و دشت و فضاهای سبز داخل و خارج شهرها رفتند و باردیگر پیوند خود را با طبیعت زنده کردند.

02.04.2011گفتگو با ناصر کرمی

ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، در بررسی روز سیزده بدر، به رادیوی بین المللی فرانسه چنین می گوید: میان سیزده بدر باستانی که در آئین باستانی ایرانیان وجود دارد و سیزده بدرمعاصر، تفاوتهائی وجود دارد، در عهد معاصر ایرانیان از روز سیزده بدر به منظور "طبیعت گردی" بهره مند می شوند، این روز، روز سفر به طبیعت تلقی می شود و روز "گرامیداشت طبیعت" نیست. در میان ایرانیان باستان روز سیزده بدر روز "گرامیداشت طبیعت" بوده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید