فرانسه، آتش سوزی

آتش سوزی در کُرس

یک آتش سوزی که هنوز علت آغاز آن معلوم نشده است، روز گذشته ١٧٠ هکتار جنگل را در «پال نکا» واقع در کُرس جنوبی سوخت.