ایران

آزادی سواحل خزر برای حفظ اكوسيستم‌های ساحلی حساس

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، دكتر محمد باقر نبوي، از آغاز طرح آزادسازی سواحل و مشخص كردن اكوسيستم‌های ساحلی حساس، به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدارازمحيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستی، ازسال جاری خبر داد.

تبلیغ بازرگانی

در واقع بر اساس آيين‎نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر، تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، تمامي دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم 60 متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظف به عقب‌نشيني كامل از اين حريم بودند .

در نتیجه بر اساس همین آئین نامه به دولت اجازه داده شده به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، برای اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدارازتنوع زيستي زيست بومهاي حساس و شكننده كشور اقدام كند. ازاین رو، به گفته معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام مي‌كند تا طرح‌هاي توسعه‌اي در اين مناطق اجرا نشده و از سوي ديگرموضوع حفاظت ويژه ازآنها دردستوركارقرارگيرد.

گفتگو با برهان ریاضی

با درنظر گرفتن این که این آئین نامه دستگاهای دولتی و نهاد های عمومی را دربرمیگیرد، از برهان ریاضی، کارشناس محیط زیست پرسیدم چگونه می توان ساخت وسازهای خصوصی را هم مجبور به عقب نشینی کرد ؟

برهان ریاضی با اشاره به اين كه در گذشته نیز چنین طرحی وجود داشته اما نتوانسته درعمل به اجرا درآید، با ابراز امیدواری می گوید : اکثر ساحل دریای خزررا همین نهاد های دولتی اشغال کرده اند و حتا دیدن ساحل دریا دشوار است. از سوی دیگر این ساخت وسازها به از بین رفتن تپه های ساحلی که محل رشد و نمو انارهای وحشی و گیاهان مختلف مورد نیاز پرندگان و جانوران دیگر است، انجامیده ضرر بسیاری به اکوسیستم وارد آورده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید