افغانستان / داخلی

آزادی وزیر "متهم به سوء استفاده" اززندان

"عنایت الله قاسمی"، وزیر"ترانسپورت وهوانوردی" سابق افغانستان
"عنایت الله قاسمی"، وزیر"ترانسپورت وهوانوردی" سابق افغانستان AFP

روزپنجشنبه سی ویکم مارس، درکابل اعلام شد که با فرمان حامد کرزی رئیس جمهوری "عنایت الله قاسمی"، وزیر"ترانسپورت وهوانوردی" سابق افغانستان اززندان آزاد شده است.

تبلیغ بازرگانی

آزادی بدون دستورقضائی و تنها به دستوررئیس جمهوری، انتقادهائی رادرمحافل سیاسی برانگیخته است، بویژه اینکه آقای کرزی وعده داده بود دولت وی بطورجدی با مفاسد اقتصادی در دوره جدید ریاست جمهوری مقابله خواهد کرد.

آقای قاسمی ازسوی دستگاه قضائی افغانستان متهم شده است که دردوران مسئولیت وزارت خود ازمقام دولتی خود به نفع شحصی سوءاستفاده کرده است.

درگزارش ها گفته شده است که "امان الله ایمان" سخنگوی دادستانی کابل نیز از دلایل آزادی آقای قاسمی اظهاربی اطلاعی کرده است.

در گزارش های قبلی گفته شده بود که یکی از مشاوران بلند پایه رئیس جمهوری آقای "نورالله دلاوری" نیز از سوی دستگاه قضائی مظنون به سوءاستفاده درجهت منافع شخصی بوده و دستگیرشده است، ولی آقای دلاوری هرگز به دادگاه احضارنشد.

دکتر"رمضان بشردوست" درباره دلایل دخالت رئیس جمهوری در آزادی وزیرکابینه سابق خود چنین می گوید. گوش کنید:
 

گفتگو با دکتر رمضان بشردوست

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید