زنان و قدرت در اسلام، گفت و گو با آزاده کیان

صدا ۲۷:۱۴
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس بخش علوم اجتماعی و مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی دانشگاه پاریس
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس بخش علوم اجتماعی و مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی دانشگاه پاریس Azadeh Kian

زنان و قدرت در اسلام نام آخرین کتاب آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس بخش علوم اجتماعی و مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی دانشگاه پاریس است که اخیراً به زبان فرانسه منتشر شده است.

تبلیغ بازرگانی

آزاده کیان در این کتاب ﻣوضوع جایگاه زنان را در جوامع اسلامی و در مراتب بالای قدرت بویژه در خاورمیانه در چهار دوره تاریخی صدر اسلام، قرون وسطی، مدرن و معاصر بررسی کرده است.

کتاب آزاده کیان
کتاب آزاده کیان Azadeh Kian

در برنامه پژواک جامعه این هفته با خانم آزاده کیان در مورد این کتاب گفت و گو خواهیم کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید