پژواک جامعه

برده داری و بررسی نتایج و پیامد‌هاﻯ لغو ﺁﻥ در گذشته و در عصر حاضر

: منتشر شده در

مراسم روز ملی‌ یادبود قربانیان تجارت انسان و بزرگداشت لغو برده داری در فرانسه روز جمعه دهم ﻣﻪ برابر با بیستم اردیبهشت با حضور رئیس جمهوری این کشور، امانوﺋﻝ ماکرون، برگزار شد.

مراسم روز ملی‌ یادبود قربانیان تجارت انسان و بزرگداشت لغو برده داری در فرانسه روز جمعه دهم ﻣﻪ برابر با بیستم اردیبهشت با حضور رئیس جمهوری این کشور، امانوﺋﻝ ماکرون، برگزار شد.
مراسم روز ملی‌ یادبود قربانیان تجارت انسان و بزرگداشت لغو برده داری در فرانسه روز جمعه دهم ﻣﻪ برابر با بیستم اردیبهشت با حضور رئیس جمهوری این کشور، امانوﺋﻝ ماکرون، برگزار شد. PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP
تبلیغ بازرگانی

پرﺗﻐﺎﻝ اولین کشور اروپایی است که برده داری را لغو کرد .پس از ﺁﻥ ﻟﮊﻩ-فلیسیته سنتنکس*، ﻗﺎﻧﻭﻧﮕﺫﺍﺭ فرانسوی، برده داری را در سنت دومنیک از ﻣﺳﺗﻌﻣﺭﺍﺕ فرانسه ﻣﻟﻐﻰ کرد.

ﻣﺩﺗﻰ ﺑﻌﺩ برده داری طبق تصمیم کنوانسیون ملی یا نخستین دولت جمهوری ﺍﻭﻝ فرانسه که به مدت سه سال از ۲٠ سپتامبر ۱۷۹۲ تا ۲۶ اکتبر ۱۷۹۵ اداره این کشور را ﺑﺭ عهده داشت، در چهارم فوریه ۱۷۹۴ ﻣﻟﻐﻰ ﺷﺩ .با وجود این ناپلئون بناپارت برده داری را در بیستم ﻣﻪ‌ ۱۸۰۲ از نو احیا کرد .برده داری در فرانسه ﺑﻪ صورت ﻗﻁﻌﻰ به ابتکار عمل ﻭﻳﻛﺗﻭﺭ ﺷﻟﺷﺭ* با صدور فرمانی به تاریخ ۲۷ آوریل ۱۸۴۸ لغو گردید.

ﻗﺎنون لغو برده داری در هجدهم دسامبر ۱۸۶۵ در ایالات متحده آمریکا قدرت اجرایی یافت.

برده داری سرانجام در اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورهای دنیا ممنوﻉ شد ﺍﻣﺎ آیا امروز براستی ریشه کن گشته است؟

ﺗﺄثیر ﺳﺎخت بنای یاد بود برای قربانیان برده داری و بزرگداشت لغو ﺁﻥ ﻳﺎ برپایی نمایشگاﻫﻬﺎﻳﻰ در این زمینه بر جامعه چیست؟

برده داری و ممنوﻋﻳﺕ آن در گذشته و در عصر حاضر ﭼﻪ نتایج و پیامد‌هاﻳﻰ داشته است؟

آیا برده داری ریشه در نژاد پرستی و یا تبعیض نژادی دارد یا اینکه نژاد پرستی یا تبعیض نژادی منشأ برده داری است؟

آیا می توان استعمار را ادامه برده داری برشمرد؟

برای آگاهی از پاسخ اینگونه پرسش‌ها، با سعید پیوندی، جامعه شناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه لورِن در فرانسه، گفت‌وگویی کرده‌ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید