آلمان چهارده پناهجوی افغان را اخراج کرد

تبلیغ بازرگانی

دولت آلمان چهار پناهجوی افغان را که تقاضای پناهندگی شان رد شده بود، از این کشور اخراج کرد. وزیر داخلۀ ایالت زاکسن با اشاره به این خبر اظهار داشت که غرض فرستادن این پیام روشن است که در آلمان قانون حاکم است و این کشور حاضر به پذیرش بزهکاران نیست. وزیر داخلۀ ایالت زاکسن آلمان گفته است که یکی از چهارده افغان اخراج شده بزهکار و خطرناک بوده است.

این حال، معاون پارلمان آلمان از حزب سبزها، کلودیا روت، خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از آلمان شده و گفته است که تنها طی هفتۀ گذشته ٢۵۰ نفر در کابل در نتیجۀ درگیری ها و انفجارهای متعدد جان خود را از دست دادند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید