لیبی / فرانسه

آلن ژوپه: برای نابودی توان نظامی قذافی به چند روز و شاید تنها چند هفته نیازاست

آلن ژوپه، وزیرامورخارجه فرانسه
آلن ژوپه، وزیرامورخارجه فرانسه

با گذشت حدود سه هفته ازآغاز مبارزات مسلحانه علیه رژیم معمرقذافی، این اولین باراست که رهبری اپوزیسیون به عنوان مسئول هماهنگی نیروهای مخالف مسلح فرمانی را برای خودداری جوانان ازاقدامات نظامی خود سرانه صادرمی کند.  

تبلیغ بازرگانی

 ازسوی دیگربه دنبال هشداربرخی ازتحلیلگران اوضاع لیبی، مبنی براحتمال طولانی شدن مقاومت نیروهای وفاداربه قذافی، "آلن ژوپه" وزیرامورخارجه فرانسه امروز درپاریس اعلام داشت، که از نظروی، عملیات نظامی علیه ارتش معمرقذافی ممکن است روزها و یا حتی هفته ها به طول انجامد ولی بیشترازاین نخواهد بود.

وی گفت: انهدام توان نظامی رژیم لیبی به روزها و یا شاید هفته ها، ولی قطعاً به ماه ها زمان نیازندارد.

در همین رابطه، "ژرارلونگه" وزیردفاع فرانسه نیزاظهارداشت که قطعنامه هزارونهصدوهفتادوسه شورای امنیت از حوزه حقوقی وسیعی برخورداراست. به گفته وی براساس این قطعنامه حتی می توان بدون وارد کرده نیروی زمینی ناتو برای خنثی کردن ارتش لیبی ازموشک های هوا به زمین ناتو سود جست.

از سوی دیگر در لندن اعلام شد که دولت انگلستان توسط مشاورنزدیک قذافی که برای دیدارخانواده خود به انگلستان سفرکرده بود، پیام محکمی را برا ی رژیم طرابلس ارسال کرده است.

در ژنو دفترکمیساریای عالی پناهندگان امروزبرای نگهداری و تامین نیازهای اولیه هزاران پناهنده لیبیائی درخواست کمک کرد. این کمیساریا می گوید، تا کنون شمارفراریان از لیبی به هفتاد و پنج هزارنفررسیده است.

و بالاخره در سوئد، پارلمان این کشوربا شرکت هواپیماهای این کشوردر حملات هوائی علیه لیبی موافقت نمود .

پارلمان سوئد شمارهواپیماهای جنگی این کشوررا به هشت فروند محدود کرده و هرنوع دخالت نیروهای زمینی در نبرد لیبی را ممنوع کرده است.

این اولین بارطی چهل هشت سال گذشته است که پارلمان سوئد اجازه شرکت نیروی هوائی این کشوردریک درگیری منطقه ای را صادرمی کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید