ایران

آمادگی مصر برای از سرگیری روابط با ایران

دولت مصر می گوید آماده است روابط خود با ایران را از سر بگیرد. وزیر خارجه مصر در دیدار با یک مقام ایرانی گفته است کشورش آماده است "صفحه جدیدی در روابط مصر با همه کشور های جهان از جمله ایران باز کند."

تبلیغ بازرگانی

نبیل العربی، وزیر خارجه مصر در دیدار با مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره گفت : "مردم مصر و ایران شایسته روابط بهتری که نشاندهنده تاریخ و تمدن آنها باشد، هستند. " وی در ادامه گفت این روابط اما باید مبتنی بر احترام متقابل به حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، باشد."

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره حامل پیامی از جانب علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران به وزیر خارجه مصر بوده است.

به گزارش این خبرگزاری، علی اکبر صالحی در این نامه دعوت کرده است تا امکانات توسعه روابط میان ایران و مصر از طریق دیدار وزیر خارجه مصر از ایران و یا دیدار وزیر خارجه ایران از مصر، مورد بررسی قرار گیرد.

از هنگام سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر در ماه فوریه گذشته، این بار اول است که مقامات ایرانی و مصری با هم دیدار می کنند.

بعد ازانقلاب اسلامی ایران در سال1980، روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر بدلیل اعتراض ایران به شناسایی اسرائیل از جانب مصر قطع شد و از آن هنگام تا کنون تنها دفاتر حفاظت ازمنافع ایران ومصر درپایتختهای هردو کشور فعال هستند.

درگفتگوئی با امیر طاهری، روزنامه نگار، نویسنده و تحیل گر سیاسی در لندن از او پرسیدیم ابراز تمایل وزیر امورخارجۀ مصر به برقراری روابط با ایران نشان دهندۀ تغییری درسیاست مصر درقبال جمهوری اسلامی ایران است یا دیدار و سخنان وزیرامورخارجۀ مصربا رئیس دفترمنافع ایران درقاهره را باید "تشریفاتی" تلقی کرد.

امیرطاهری می گوید هر چند هنوزانتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری درمصر انجام نشده و دولت کنونی را باید در حکم "پرانتزی" دانست ، در هر حال دولت کنونی به اندازۀ دولت حسنی مبارک در مورد ایران تعصب و مخالفت سرسختانه ندارد و آمادۀ نوعی کنار آمدن با تهران است.

گفتگو با امیر طاهری

از نظرامیرطاهری دردولت کنونی ودولت آیندۀ مصرنیزبرداشتن نام خالد اسلامبولی، قاتل انورسادارت،از یکی از خیابان های تهران یکی از شرایط برقراری روابط جمهوری اسلامی ایران خواهد بود چرا که در هر حال حاضر برغم آن که حسنی مبارک به حق یا به ناحق مورد تنفر مردم است دو رئیس جمهوری پیش از او یعنی جمال عبدالناصر و انور سادات از محبوبیتی در میان مردم این کشور برخوردارند.

این تحلیلگر سیاسی دیگر موارد اختلاف میان دو کشور  چون عبور کشتی های ایران از آبراه سوئز یا میزان بدهی مصربه ایران را قابل حل می داند و می گوید هم تهران و هم قاهره خواهان آنند که روابط دو کشور برقرار شود. از نظر امیر طاهری قاهره می خواهد از طریق برقراری روابط با ایران به مردم مصر نشان دهد که چون دولت مبارک گوش به فرمان آمریکا نیست و تهران نیز متمایل به این کار است چرا که اختلافاتش با کشورهای عرب خلیج فارس او را در جهان عرب منزوی کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید