در مسئلۀ برجام حکومت ایران به یک وضعیت خفت‌بار دچار شده است – گفتگو با کاظم کردوانی

صدا ۰۷:۵۴
کاظم کردوانی
کاظم کردوانی DR

جرمی هانت وزیر امور خارجۀ بریتانیا پیش از سفر به ایران گفته است که کشورش تا زمانی به برجام متعهد می ماند که ایران نیز به این توافق متعهد بماند و در عین حال به رفتارهای بی ثبات کننده اش در منطقه خاتمه دهد.

تبلیغ بازرگانی

آیا شرط تغییر رفتارهای ایران در خاورمیانه آنهم در موضع یک کشور اروپایی امضاکنندۀ برجام تازگی ندارد یا در حقیقت از نزدیکی بیشتر مواضع اروپا و آمریکا در قبال تهران حکایت نمی کند؟ آیا اروپا اکنون از تهران نمی خواهد که به برجام متعهد بماند، حتا اگر از مواهب آن بهره مند نگردد؟ کاظم کردوانی پژوهشگر مقیم آلمان در پاسخ به این پرسش ها از جمله گفته است :

 

می توان در سخنان جرمی هانت نوعی چرخش در سیاست کشورهای اروپایی و نزدیکی بیشتر آنها به مواضع آمریکا در قبال تهران را دید، هر چند نشانه های چنین چرخشی در گذشته نیز قابل مشاهده بود و رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا به تناوب چنین نظری را بیان کرده بودند. کاظم کردوانی در ادامه وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در مناسباتش با مسئلۀ برجام از یک سو و کشورهای اروپایی امضاکنندۀ برجام از سوی دیگر خفت بار نامیده و گفته است : رژیمی که این همه داعیه استقلال دارد، حتا حاضر شده پول صادرات نفت اش در بانکی اروپایی و بدون کمترین نظارت و دخل و تصرف مستیم تهران جهت تهیه نیازهای ایران نگهداری شود، بی آنکه حتا اروپا حاضر شده باشد چنین درخواست خفت باری را متحقق کند...      

   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید