افغانستان/داخلی

آموزش دختران افغان درخطر است

متن توسط : شهلا رستمی
۹ دقیقه

16 "ان جی او" ی بین المللی و افغان درگزارشی که امروز، پنجشنبه، منتشر کردند، می نویسند آموزش دختران درافغانستان، که طی نه سال گذشته ازپیشرفت خوبی برخوردار بوده، به دلیل عدم توجه و سرمایه گذاری دولت افغانستان و کشورهای تأمین کننده منابع مالی این کشور، درخطر است.

تبلیغ بازرگانی

دراین گزارش می خوانیم 2.4 میلیون دختردردبستانها ثبت نام کرده اند درحالی که درسال 2001 تعداد آنها تنها 5000 نفربود.
اما به دلیل این که کشورهای تأمین کننده منابع مالی افغانستان توجه خود را هر چه بیشتر به شورشیان و سرکوب آنان معطوف کرده اند، رشد و توسعه و نیز امنیت دربسیاری ازمناطق کشورنادیده گرفته می شود. درنتیجه بهبودی که در وضعیت آموزش دختران به وجود آمده درخطر ازبین رفتن قرارگرفته است.
این گزارش که برپایه انجام پژوهشی درمیان 1600 دختر مدرسه ای، والدین و معلمان آنها در 17 ولایت از 34 ولایت افغانستان تدوین شده ، حکایت ازعدم دسترسی به آموزشی باکیفیت مناسب دارد. 41.2 % افراد مورد پرسش قرارگرفته فقررا مانع اصلی می دانند، 39.4 % ازدواج های پیش رس یا اجباری و 32.4 % نبود امنیت را بر می شمرند.
آنهائی هم که درنظام آموزشی دوام می آورند، به دلیل نبود معلمان کارآ از آموزش خوبی برخوردارنمی شوند.
در واقع تنها 30% معلمان را زنان تشکیل می دهند که اکثرآنها درکابل ومناطق شهری دیگر به کار مشغولند. به عنوان مثال درمنطقه خوست تنها 3% معلمان را زنان تشکیل می دهند.
نبود زیر ساختار و ساختمان هم از معضلات دیگر است.

گفتگو با زیبا شکیب

از زیبا شکیب، فیلم ساز و نویسنده که سالها دریکی از ان جی او ها درمراکز بازسازی و حرفه آموزی افغانستان، حتا در زمان طالبان، فعال بوده پرسیدم آیا مبارزه با شورشیان می تواند به تنهائی توجیه کننده این بی توجهی به آموزش دختران باشد ؟

زیبا شکیب می گوید: نه، چون مدتهاست که در این کشور امنیت وجود نداشته و بزرگترین مشکل بی توجهی مقامات به آموزش است و در حالی که بدون آموزش کودکان و نوجوانان آینده افغانستان در خطر خواهد بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید