روزنامه های امروز فرانسه

آیا مجتبی خامنه ای دربانک های خارجی سپرده دارد؟

@fotolia

تهران پایتخت ایران روزچهارشنبه شاهد یک رویداد تروریستی بود که طی آن یک کارشناس اتمی این کشوربه همراه یک مامورمحافظ جان خود را ازدست داد.

تبلیغ بازرگانی

طی تنها یک سال گذشته چهارتن از دانشمندان اتمی، که در
تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی به کارتولید و پژوهش اشتغال داشتند، درسوءقصد های تروریستی درپایتخت ایران جان خود را ازدست داده اند. تاکنون گزارشی ازسوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی در مورد عوامل این ترورها انتشارنیافته است.
با این حا ل ایران دست های خارجی ازجمله اسرائیل را به طرح توطعه سربه نیست کردن دانشمندان اتمی این کشورمتهم کرده است.
روزنامه های امروز فرانسه دربخش گزارش های بین المللی خود به آنچه که "جنگ پنهانی علیه بمب ایرانی" پرداخته است.
فیگارو می نویسد: این جنگ که سال گذشته آغازشده بود اکنون با بالا رفتن نگرانی های کشورهای ذینفع و احتمال نزیک ترشدن جمهوراسلامی به دست یابی به بمب، شتابناک نیز شده است.

فیگارو درگزارش خود بطورضمنی تائید می کند که احتمالاًاسرائیل می تواند دراین سوءقصد های دستی داشته باشد.
فیگارو می نویسد: جنگ لفظی میان آمریکا و ایران درخلیج فارس و جنگ پنهانی درخیابان های تهران دوروی یک سکه اند.

به نوشته فیگارو: ازماه نوامبرگذشته که آژانس بین المللی انرژی اتمی دروین، انحراف به سوی نظامی شدن درتلاش های اتمی ایران را مورد تائید قرارداد، ازیک سو، متحدین غربی اسرائیل با شتاب بر دامنه ی تحریمها علیه جمهوری اسلامی افزودند، واز سوی دیگر نیز، دولت اورشلیم بردامنه عملیات پنهانی خود درجهت ناکارآمدکردن پیشرفت برنامه های اتمی ایران به سوی بمب افزود.
فیگارو می نویسد: فراموش نکنیم که رئیس ستاد مشترک اسرائیل همین چندماه پیش گفته بود که درسال دو هزارو دوازده "اتفاقات غیرعادی" درایران روی خواهد داد.
"افریم اینبار" استاد دانشگاه "بارایلان" دراورشلیم آشکارا می گوید: عملیات علیه دانشمندان اتمی ایران کاری بود که باید زود ترازاین شروع می کردیم، زیرا این قدام گامی است برای دشوارترکردن راه حرکت به سوی بمب ولاجرم امکان خرید خریدن زمان برای ما.
نویسنده فیگارو می افزاید: ازسرراه برداشتن دانشمندان اتمی ایران تنها حربه ی این جنگ پنهانی نیست. همزمان جنگ درمیدان سیبرنتیک نیز ادامه داشته است. حمله با ویروس استاکس نت به سیستم کمپیوتری تاسیسات هسته ای ایران، علاوه برخساراتی که به سانتری فیوژ های این کشور وارد کرد موجب شد که مجموع کاربرای شش ماه به تاخیربیفتد.
ایزابل لاسر، نویسنده گزارش فیگارو، یادآوری می کند که هیچ کس به درستی نمی تواند بگوید که جنگ پنهانی علیه برنامه اتمی ایران ازکجا و توسط چه منابعی طراحی و هدایت می شود، ولی همین قدرمی توان گفت که گنگره آمریکا درسال گذشته بودجه ویژه ای را برای اجرائی کردن عملیات پنهانی علیه برنامه های اتمی ایران تصویب کرده بود.
ایزابل لاسر می افزاید: اگر به قول کارشناسان اعتماد کنیم، آنها براین باورند که در "جنگ پنهانی " علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، سرویس های اطلاعاتی اسرائیل، و بویژه آمریکا، فرانسه و انگلیس دریک "اتحاد مقدس" امرمبارزه را پیش می برند.
واما به نوشته لوموند روزنامه عصرفرانسه، به دنبال ایراد اتهامات از سوی برخی مقامات میان پایه ایران، دولت واشنگتن امروز هرگونه دخالت مامورین این کشور درتروردانشمند اتمی ایران را رد کرد. با این حال لوموند می نویسد: محمد رضا رحیمی گفته است که تروردانشمند اتمی این کشورتوطعه ای ازسوی اسرائیل بوده است. محمد رضا رحیمی با ایران این اتهام گفته است که با این حال ترورهای انجام گرفته مانع ادامه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی نخواهد شد.

در لیبراسیون، ژان پیرپرن، کارشناس امور ایران دراین روزنامه یک گراش مفصل دارد درمورد کش و واکش های دورن رژیم اسلامی، به سخنی دیگر میان دوجناح آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد.
ژان پیرپرن، می نویسد، نشانه هائی وجود دارد که می توان گفت که نظام اسلامی دراساس آن درحال دگرگونی است. نویسنده لیبراسیون می نویسد: هرچند هم که ظاهراً می تواند به شوخی شبیه باشد، ولی تیتر"دکترا" درایران است که امروزه با دلیل یا بدون دلیل مقامات دولتی مانند احمدی نژاد و معاون وی رحیمی داده می شود. لازم به یادآوری است که اکثرمقامات حکومتی ازرئیس مجلس و رئیس جمهوری فرمانده سابق سپاه پاسداران دارای تیتردکترا هستند ویا به آنها اطلاق می شود.
ژان پیرپرن می نویسد : این درست آن چیزی است که درجمهوری اسلامی اصلاً جایگاهی نداشت، زیرا ازهمان اول آیت الله خمینی با مخالفت با این تیترها گفته بود که این اطلاق ها روش غربی است و به درد مرفهین بی درد می خورد و برازنده خدمتگذاران مستضفین نیست.
ژان پیرپرن می نویسد: واقعیت این است که جنگ تیتر درایران امروز شوخی بردارنیست. اطلاق درجه دکترا، پروفسور، مهندس و غیربا قدرت درسلسله مراتب حکومت انداخته می شود.
لیبراسیون می نویسد: نبرد میان خامنه ای و احمدی نژاد زمانی به اوج خود رسید که احمدی نژاد دستوربرکناری وزیراطلاع مورد اعتماد رهبرجمهوری اسلامی را صادرکرد و برای آیت الله خامنه ای زیانباربود که دویست هزارسند موجود دروزارت اطلاعات که برخی ازآنها به خارج کردن پول و سپرده های مجتبی خامنه ای دربانک های خارجی مربوط می شد.
ژای پیرپرن می نویسد: اکنون دنباله این جنگ تا انتخابات دوم ماه مارس آینده امتداد یافته است. به این ترتیب است که احمدی نژاد و جناح طرفدارمی مایلند به هرترتیبی شده اکثریت مجلس آینده را دراختیاربگیرند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید