ایران

ابوالحسن بنی صدر: تعمیق شکاف در سپاه پاسداران

علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای درسپاه پاسداران گفته که زحمات سپاه بر دوش "تعدادی خاص" است. وی نامی از این افراد نبرده و اشاره نکرده است که "این تعداد خاص" چه نوع زحماتی را تقبل کرده اند که دیگر سپاهیان بدان تن در نداده اند. سخنان علی سعیدی  را میتوان به نوعی تأیید وی بر وجود شکاف و دوگانگی دربدنه سپاه تعبیر نمود.

تبلیغ بازرگانی

علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران گفته که زحمات سپاه بر دوش "تعدادی خاص" است. وی نامی از این افراد نبرده و اشاره نکرده است که "این تعداد خاص" چه نوع زحماتی را تقبل کرده اند که دیگر سپاهیان بدان تن در نداده اند.
حجت الاسلام سعیدی که از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است، همچنین در مورد وقایع پس از انتخابات سال 1388 اظهار داشته که سپاه پاسداران نسبت به برخی دیگر از نهادها، مجموعاً درک و عملکرد خوبی داشته است.
این سخنان در شرایطی بیان میشود که روز دوشنبه گذشته، سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسدارن از تغییرات گسترده در بدنه سپاه پاسداران خبر داده است. فرمانده سپاه این تغییرات را در مسیر تحولات آینده ودر چارچوب درک صحیح نیروهای سپاه از این تحولات دانسته است.

سخنان علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه را میتوان به نوعی تأیید وی بر وجود شکاف و دوگانگی در بدنه سپاه تعبیر نمود. در باره و جود این شکاف، گفتگویی انجام داده ایم با ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، مقیم فرانسه.

گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

ابوالحسن بنی صدر اظهار میدارد که ازگذشته، همواره چندین گرایش درسپاه پاسداران و جود داشته است. این گرایشها ازفردای روزانتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بسیار عمیق ترشده است. شکاف کنونی، درواقع بین تعداد خاصی است که آقای سعیدی بدان اشاره میکند با اکثریت بدنه میانی و پائینی سپاه پاسداران . این تعداد خاص، همان اعضای مافیای اقتصادی و رانت خواران بزرگ سپاه هستند که در محفل دفتر رهبری جمع شده و دربرابراراده مردم ایستاده اند. درواقع آنان، همان کودتا گرانی هستند که دولت را پس ازانتخابات سال 1388 تصرف کرده اند. وجود شکاف در بدنه سپاه، آقای خامنه ای را واداشته که تبلیغ کند که امکان جنگ بسیار جدی است. وی بدین ترتیب فکر میکند که میتواند یکپارچگی لازم را در سپاه ایجاد نماید تا بتواند در برابر قیام مردمی ایستادگی نماید...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید