افغانستان / اجلاس دوم بن

اجلاس دوم در بن، بدون طالبان و حزب اسلامی

اجلاس بن در سال 2001-تصویر آرشیوی
اجلاس بن در سال 2001-تصویر آرشیوی

در اوایل ماه دسامبر، در شهر بن در آلمان کنفرانسی برای جمعبندی بیلان کار حکومت افغانستان و دورنمای آیندۀ این کشور، برگزار میشود.

تبلیغ بازرگانی

متعاقب اجلاس بن در سال 2001، که در آن حکومت جدید افغانستان بنیان گزاری شد، بار دیگر در این شهر وزرای امور خارجۀ کشور های کمک کننده به افغانستان، دور هم جمع میشوند، و بار دیگر، برای اقتصاد این کشور، ملیارد ها دالر پول و کمک های دیگر تعهد خواهد شد.

در برسی این موضوع، گفتگویی داریم با مهدی زاده کابلی، یکی از تحلیلگران مسایل سیاسی افغانستان. آقای مهدیزاده کابلی تایید میکند که در آغاز در مورد اهداف این کنفرانس تردیدهای وجود داشت ولی سفیر آلمان در افغانستان، در مصاحبه ای، این تردیدات را برداشت. و سفیر ایالات متحده هم نصریح کرد که حزب اسلامی، گروه حقانی و جنبش طالبان در این کنفرانس حضور نخواهند داشت، چون این یک کنفرانس صلح نیست، بلکه کنفرانسیست برای تجدید حمایت های جهانی از دولت افغانستانو ادامۀ برنامه های بازسازی کشور.

در جمع بندی پیشرفت های افغانستان از بن اول تا بن دوم، آقای مهدیزاده کابلی بعد از بررسی پیشرفت ها، ایجاد نهاد ها، حکومت، انتخابات و قانون اساسی، میگوید که آنچه انتظار میرفت، عملی نشد. افغانستان هنوز هم به امنیت و قبات نریده است و دلیل آنرا آقای مهدیزاده در فساد اداری و حضور جنگ سالاران در حکومت میبیند. و اضافه میکند که تمامی جنگ سالاران باید از حکومت رانده شوند و تا زمانیکه ادارات از جنگ سالاران پاک نشده است و یک ارتش ملی که وابسته به جهات سیاسی نباشد، تاسیس نشود، امیدی در بهبود کشور نیست.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید