افغانستان

اجلاس رم

محمد علی قانع زاده ازاعضاء هیئت ایرانی حاضر در اجلاس رم
محمد علی قانع زاده ازاعضاء هیئت ایرانی حاضر در اجلاس رم

درحالیکه صحبت ازمذاکره با طالبان است، نمایندگان چهل و شش کشور دنیا، به شمول یک نماینده از سازمان کنفرانس اسلامی و یک نماینده از ایران، دررم، پایتخت ایتالیا دورهم جمع شده اند تا سرنوشت افغانستان را رقم بزنند.

تبلیغ بازرگانی

اگرچه این باراول نیست که ایران در یک کنفرانس بین المللی درمورد افغانستان شرکت میکند، ولی با آنهم، اشتراک این کشور در کنفرانس رم، تبصره های فراوانی را به همراه دارد.

آقای زلمی حقانی، سفیر سابق افغانستان در فرانسه، که مهمان امروزما برای تفسیر این خبر است میگوید که حضور ایران، همانند پاکستان و کشورهای همسایۀ دیگر افغانستان، برای ایجاد ثبات درمملکت، بسیارمهم است.

درمورد مذاکراتی که با طالبان جریان دارد، آقای حقانی با اظهار خوشبینی میگوید که آزادی ها و دستاورد های مردم افغانستان بصورت عموم بسیار مهم است و هیچ حکومتی حاضر نخواهد شد این آزادی ها را در ترازوی معامله و مذاکره قرار بدهد.

گفتگو با زلمی حقانی، سفیر سابق افغانستان در فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید