افغانستان / پارلمان

احتمال استیضاح دادستان کل توسط مجلس

پارلمان افغانستان
پارلمان افغانستان IRNA

پارلمان افغانستان از دادستان کل کشور (لوی سارنوال) درخواست کرده بود که برای یک جلسۀ استجواب به مجلس بیاید. با ابا ورزیدن دادستان کل، امروز مجلس شورای افغانستان تصمیم گرفت تا بجای احضار برای استجواب، دادستان کل را استیضاح کند و احیاناً از او سلب اعتماد صورت بگیرد.

تبلیغ بازرگانی

آقای الکو با ابراز اینکه، قانون اساسی افغانستان، احضار وزرا را توسط پارلمان پیش بینی کرده است ولی احضار داستانان را نه، از رفتن به پارلمان ابا ورزید. ولی مجلس نمایندگان تفسیر دیگری از قانون اساسی دارد و نه تنها در مورد حضور آقای الکو برای استجواب، تاکید دارد، بلکه صحبت از سلب اعتماد هم است.

در گفتگویی با آقای احمد بهزاد، نمایندۀ ولایت هرات در مجلس، دلایل این کشمکش ها را جویا شدیم. آقای بهزاد بعد از شرح مواد قانون اساسی و اینکه پارلمان مسئولیت دارد کار های قوۀ اجرائیه را بررسی و کنترول کند، از پیشرفت این کشمکش صحبت کرد. احتمال دارد در روز های آینده، کار از احضا به استیضاح برسد، و احتمال سلب مسئولیت از آقای الو هم موجود است.

گفتگو با احمد بهزاد، نمایندۀ ولایت هرات در مجلس

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید