افغانستان / طالبان

احتمال ایجاد یک دفترطالبان درترکیه

وزیرامورخارجۀ ترکیه، احمد داوود اوغلو، طی یک سفر به هنگری (مجارستان)، گفته است که ترکیه برای هراقدامی که دراحیای وحدت میان افغان ها مفید باشد، حاضر است.

تبلیغ بازرگانی

ترکیه که بزرگترین کشور اسلامی عضو سازمان ناتو است و دربخش های غیرجنگی آیساف نیروهای نظامی هم دارد، بین افغانستان و پاکستان نقش میانجی را بازی کرده است. ایجاد یک دفتر رسمی طالبان درترکیه از مدت ها به اینسو مطرح است ولی اینبار وزیرامور خارجۀ این کشور، این موضوع را بصورت رسمی مطرح کرده است.

گفتگو با محمود صیقل، معین سابق وزارت امور خارجه

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با محمود صیقل، معین سابق وزارت امور خارجه. آقای سیقل با ابراز مخالفت با این طرح، آنرا مخالف میثاق ویانا در مورد روابط دیپلوماتیک میان کشور ها میداند و میگوید که اگر ترکیه اجازه بدهد طالبان در آن جا دفتر باز کنند، شاید کشور های دیگر هم دست به این کار بزنند و این افغانستان را بر میگرداند به اوضاع ده سال قبل. همچنان آقای سیقل اضافه میکند که کسانیکه تقاضای این کار را از ترکیه کرده اند، طالبان و یا پاکستان نیست، بلکه حکومت افغانستان و شورای صلح این تقاضا را کرده اند. به این ترتیب، به گفتۀ آقای سیقل، استخبارات پاکستان موفق شده است حکومت افغانستان و شورای عالی صلح را وادار به این کار کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید