احمدی نژاد : حکومت کوروش نمونۀ ایرانی ادارۀ جهان است

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با تجلیل از حکومت کوروش بنیانگذار امپراتوری هخامنشی گفت : "حکمرانی کوروش نمونه ای از مدیریت ایرانی بر جهان" است . رئیس جمهوری ایران سپس افزوده است که کشورش قصد دارد با پیروی از همین سرمشق که سرمشقی آزادمنشانه است در ادارۀ امور جهان شرکت کند.

Reuters
تبلیغ بازرگانی

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به آمریکا در مصاحبه ای مفصل با رسانه های ایران در مورد موضوع های مختلف از جمله هدفمند کردن یارانه ها، موقعیت قوای سه گانه در ساختار سیاسی حکومت اسلامی ایران و نیز تجلیل از کوروش بنیانگذار امپراتوری هخامنشی سخنانی ایراد کرد.

 

رئیس جمهوری ایران در خصوص استقلال قوای سه گانه کشور و به ویژه مناسبات مجلس و دولت گفت : "بعضی ها استقلال قوا را فقط برای قوای مقننه و مجریه می خواهند، در حالی که اتفاثاً قوه مجریه قوۀ اول کشور است."
محمود احمدی نژاد سپس با اشاره به جملۀ معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، که گفته بود "مجلس در رأس امور است"، افزود : که این جملۀ آیت الله خمینی متعلق به دوره ایست که "نظام ما پارلمانی بوده" و "رئیس جمهوری مسئول اداره کشور نبوده، بلکه نخست وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می شده است."
رئیس جمهوری ایران در ادامه تصریح کرده است : "آن موقع مجلس بالاترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند." محمود احمدی نژاد در ادامه افزوده است :"بعد از رهبری، رئیس جمهوری بالاترین مقام کشور و همچنین مجری قانون اساسی است."
رئیس جمهوری ایران به مناسبت نمایش منشور حقوق بشر کوروش، پادشاه و بنیانگذار سلسله هخامنشی، گفت : نه تنها کوروش حکومتی نسبتاً مردمی به پا کرد، بلکه یهودیان را از ظلم بابل بدون کمترین خشونتی نجات داد. رئیس جمهوری ایران با اشاره به بخش هایی از منشور حقوق بشر کوروش همچون احترام به ملت ها، تحمیل نکردن سلطنت خود بر دیگر ملت ها به وسیلۀ جنگ، جلوگیری از ظلم، مجازات ظالم، منع بیگاری، منع برده داری، آزاد بودن همه ابنا بشر، حق انتخاب محل سکونت و شغل افزود : "مشخص است که کوروش آدم خوبی بوده است." اگر چه محمود احمدی نژاد تجلیل از کوروش را بمنزلۀ ملی گرایی ندانسته، اما تصریح نموده است که "البته افتخار می کنیم که کوروش هم ایرانی بوده است." رئیس جمهوری ایران در ادامه حکومت کوروش را "نمونه ای از مدیریت ایرانی بر جهان" خواند و گفت : "اگر ایران بنا باشد در رأس مدیریت دنیا مشارکت و روابط را تنظیم کند، اولاً همه را به مشارکت خواهد خواست و احترام همه را حفظ و در راستای عدالت حرکت می کند و اجازه نمی دهد ظلم شود و دنبال سلطه بر دنیا نیست همان طور که کوروش می گوید : ما نمی خواهیم بر دنیا سلطنت کنیم، بلکه ما می خواهیم کمک کنیم."
 قاسم شعله سعدی، نمایندۀ پیشین مجلس اسلامی ایران و استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران در تفسیر سخنان محمود احمدی نژاد می گوید که در بادی امر اظهارات رئیس جمهوری در مورد نجات یهودیان بابل توسط کوروش در تناقض با دیگران سخنان محمود احمدی نژاد است که هم خواستار محو اسرائیل از صفحۀ جغرافیا شده است و هم منکر واقعیت تاریخی هولوکاست یا کشتار یهودیان توسط آلمان نازی. با این حال، قاسم شعله سعدی تجلیل از بنیانگذار سلسله هخامنشی از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران را گویای دو واقعیت به هم پیوسته در ایران امروز می داند : از یک طرف شکست گفتار اسلامگرایی افراطی و از طرف دیگر فراگیر شدن حس ملی گرایی در میان ایرانیان. قاسم شعله سعدی در ادامه می افزاید که رئیس جمهوری ایران و گروه او در قدرت در تلاش اند که از این روحیه گسترش یافته در جامعه بهره برداری سیاسی کنند. اما، آنان در این کار دست کم با دو مشکل روبرو هستند : مشکل اول این است که این قبیل سخنان ضدیت روحانیان و اسلامگرایان در قدرت را برخواهد انگیخت حتا اگر طرفداری بخش اندکی از ملی گرایان را برانگیزد. و مشکل دوم و اساسی تر شاید تناقضی است که این قبیل مواضع می تواند در دل ساختار قدرت اسلامی ایران برانگیزد. به این معنا، که اگر حکمرانی کوروش نمونه یا سرمشق ایرانی ادارۀ امور به ویژه در جهان است، پس تکلیف حکومت اسلامی چه می شود که وظیفۀ اولیه خود را ترغیب مدل اسلامی حکومت دانسته و به خاطر آن نظریۀ صدور انقلاب اسلامی را پی ریخته و مطرح کرده است...

قاسم شعله سعدی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید