ایران/ ترکیه

اختلاف برسرتعیین بهای گازصادراتی

عکس آرشیوی
عکس آرشیوی

در آنکارا اعلام شد که ایران و ترکیه برسربهای گازصادراتی‎ ‎ایران به ترکیه به توافق نرسیدند.‏

تبلیغ بازرگانی

تانریلدیز، وزیرانرژی ترکیه امروز با اعلام این خبرگفت: کشورش درنظردارد تعیین بهای گازایران را به داوری بین المللی
بگذارد.
وزیرترک نگفت که دولت آنکارا پرونده را به چه نهادی برای داوری ارجاع خواهد کرد.
براساس قراردادی که درسال هزارو نهصدو نود و شش میان دوکشوربه امضاء رسید، ایران تعهد کرده است سالانه ده میلیارد مترمکعب گازبه ترکیه صادرنماید. اکنون ترکیه وایران برسرتعیین بهای گاز صادراتی ایران دراختلاف نظربه سرمی برند، ازاین رو ترکیه خواستارداوری بین المللی برای تعیین بهای این ماده انرژی زاست.
لازم به یادآوری است که قرارداد گازصادراتی ایران به ترکیه ازتحریم های بین المللی علیه ایران مستثنی گردیده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید