ایران/داخلی

اخلاف نظر در بالاترین سطوح حکومتی درایران پیرامون "چهارشنبه سوری".

درایران اختلاف نظربرسر "موضوعیت فرهنگی سنت چهارشنبه سوری" همچنان ادامه دارد. 

تبلیغ بازرگانی

درایران اختلاف نظربرسر "موضوعیت فرهنگی سنت چهارشنبه سوری" همچنان ادامه دارد.
شماری زیادی از مراجع روحانی شیعه در ایران و درعراق ،مراسم سنتی چهارشنبه سوری را غیرشرعی و غیراسلامی میدانند. برخی دیگر نیز اگر چه آنرا "حرام شرعی" ندانسته اند ولی ازبرگزاری آن پرهیزداده اند، که ازآن جمله است آیت الله شیعه ی مقیم نجف " سیستانی" .
آیت الله علی خامنه ای، دراظهارنظری درپاسخ به یک "استفتاء"، گفته است: "علاوه براینکه هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضررو فساد زیادی است، که مناسب است ازآنها اجتناب شود".
به گزارش خبرگزاری رسمی حکومت اسلامی، برخی از رهبران مذهبی شیعه در ایران، این مراسم را "نوعی آتش پرستی" ایرانیان می دانند.
با این حال تاریخ نشان داده است که، آئین ها ی دینی با ورود به سرزمین های غیر، با همه تلاش برای استقرارآئین نوخواسته، هیچگاه نتوانسته اند فرهنگ های قدرتمند را مستحیل و از میدان خارج نمایند. ایران نمونه بارز این مقاومت فرهنگی است .
درباره دشواری سی ودو ساله ی جمهوری اسلامی، با سنت هائی مانند نوروزو چهارشنبه سوری، نظرابوالحسن بنی صدر، ازبینانگذاران نظام اسلامی و اولین رئیس جمهوری حکومت اسلامی، درایران پرسیدم.

گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید