انرژی/نفت

ادامه افزایش بهای نفت و پیامدهای مخرب آن بر رشد اقتصادی

با ادامه صعود سریع منحنی بهای نفت خام در بازارجهانی، یک مقام اقتصاد بین المللی در مورد پیامدهای مخرب آن بر اقتصاد جهانی هشدارداد.

تبلیغ بازرگانی

"فاتح بایرول" رئیس هئیت مشاوران "آژانس بین المللی بررسی های مصرف انرژی درجهان" در گفت وگوئی با روزنامه تایمزمالی (فاینانشال تایمز) چاپ آمریکا هشدار داده است که سیرصعودی قیمت نفت به سوی مرزخطر نزدیک می شود. وی می گوید: با روند کنونی افزایش بهای نفت، تعهدات پرداختی کشورهای مصرف کننده بابت واردات نفت افزایش می یابد که این امر ممکن است تهدیدی جدی برای ادامه رشد اقتصادی این کشورها باشد. تایمز مالی با استناد به داده های آماری تازه در آژانس بین المللی انرژی می نویسد: هزینه سی و چهارکشورعضو "سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی در سال دوهزارو ده میلادی با دویست میلیارد دلارافزایش به هفتصد و نود میلیارد دلاربالغ گردیده است. به گفته نویسندگان گزارش تایمزمالی این میزان افزایش پرداخت ها بابت انرژی برابراست با کاهش 5/0 در صد از تولید ناخالص ملی این کشورها .

بهای هربشکه نفت درسیرصعودی خود درروزهای اخیرازمرز نود دلارگذشت و به نود و دو دلارنیزرسید، که این افزایش قیمت در بیست و هفت ماه گذشته بیسابقه بوده است. "فاتح بای رول" می گوید: کشورهای صادرکننده باید بدانند که برای ادامه فروش خود به اقتصاد سالم در کشورهای مصرف کننده نیازدارند، زیرا افزایش بی رویه بهای نفت می تواند نهایتاً به تضعیف اقتصاد کشورهای مصرف کننده و مالاًً کاهش نیازاین کشورها به خرید نفت بیانجامد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید