گزارش از کابل

ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، در مجلس نمایندگان افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان، امروز ٢دلو/ بهمن ۱۳۹۳، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت وحدت ملی را دنبال کرد. در جلسه امروز، نامزدهای وزارتخانه‌های صحت عامه، مخابرات و تکنولوژی معلومات، معادن و نیز امنیت ملی، در جلسه مجلس حاضر شدند. با این حال بحث دربارۀ ٧ وزیری که تایعیت دوگانه دارند و صلاحیت آنان روز گذشته رد شده بود، امروز موضوع اصلی گفتگوی نمایندگان بود. امان الله فرزان از کابل گزارش می‌دهد: