سوریه / داخلی

ادامه خشونت و بحران در سوریه

درسوریه تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بلامنازع چهاردهه ای خانواده "اسد" وریاست جمهوری کنونی "بشاراسد" ادامه دارد.گفته می شود، طی چهارهفته ناآرامی های عمومی درشهرهای بزرگ این کشور ده ها نفرکشته شده اند.

تبلیغ بازرگانی

درسوریه تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بلامنازع چهاردهه ای خانواده "اسد" وریاست جمهوری کنونی"بشاراسد" ادامه دارد.

گفته می شود، طی چهارهفته ناآرامی های عمومی درشهرهای بزرگ این کشور ده ها نفرکشته شده اند. دولت پاریس امروز باردیگر خشونت هایی را، که همچنان قربانی می گیرد، محکوم کرد و خواستارانجام تحقیقات شفاف درمورد رویدادهای خونین روزهای اخیرگردید.
"برنارد والرو" سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه، امروز درمورد بحران داخلی سوریه گفت: ما روزگذشته در دیداری با خانم سفیرسوریه درپاریس، انتظارات خود، و اروپا، پیرامون چگونگی عملکرد دولت دمشق را بیان داشتیم.
برناروالرو افزود: دولت فرانسه امیدوار است نخست وزیرجدید سوریه سیاست های اصلاحی جدی ای را در کشوراعلام وبه اجرا بگذارد. به گفته وی: فرانسه همچنین امیدواراست، کلیه دستگیرشدگان روزهای اخیردرسوریه هرچه زودتر آزادی خود را بازیابند.

از سوی دیگر " ریباه الاسد" پسرعموی بشاراسد که درتبعید اسپانیا به سرمی برد، درگفت و گوئی با یک رادیوی اسپانیائی، درمورد بروزیک جنگ داخلی درسوریه به عموزاده خود، بشاراسد، هشدارداد.
ریبا الاسد، فرزند رفعت اسد برادرحافظ اسداست که دردهه هشتاد میلادی به علت رقابت دوبرادربرسرحیطه قدرت سیاسی، درسوریه، ازکاربرکنارو مجبوربه زندگی درتبعید گردید.
ازسوی دیگر، یک گزارش ازداخل سوریه نشان می دهد که با ادامه چندین هفته بحران داخلی، وبروز اختلال در زندگی عادی دراین کشور، نشانه های رکود دراقتصاد سوریه خودرا نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اختلال درخرید و فروش ارز، سقوط معاملات دربورس دمشق، عدم اشتیاق سرمایه گزاران به سرمایه گزاری، کاهش مصرف عمومی و بالاخره صعود میزان خطرپذیری سرمایه گزاری در سوریه، از سوی محافل مالی و بانکی بین المللی، ازجمله پیامدهائی است که دراوضاع کنونی سوریه قابل رویت است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید