سوریه / بحران سیاسی

ادامه خشونت و بحران در سوریه

در سوریه تظاهرات اعتراضی مخالفین حکومت بشاراسد امروز نیز ادامه یافت.با گذشت حدود چهار هفته ازآغازمبارزات مردمی وسرکوبهای دولت، جنبش اعتراضی این کشورنه تنها آرام نگرفته بلکه، بردامنه آن نیز افزوده شده است.  

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروزبرای اولین بازگروه هائی ازدانشجویان دانشگاه "حلب" از بزرگترین شهرهای شمال سوریه، با انجام تظاهرات درصحن دانشگاه این شهر، خواستارآزادی های اساسی مردم کشورگردیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اولین باراست که شهرحلب به جنبش اعتراضی شهرهای دیگر علیه حاکمان کنونی سوریه می پیوند.

خبرگزاری فرانسه شماردانشجویان متعرض را درصحن دانشگاه حداقل پانصد نفر گزارش کرده است.
دانشجویان درهمدری با قربانیان آزادیخواه شهرهای "درعا" و "بنی عاص" شعارمی دادند.

دریک گزارش دیگر ازسوریه، خبرگزاری رویترز، صدها تن از زنان سوری که شوهران و یا برادران آنها توسط حکومت دستگیرگردیده اند، با انجام تظاهرات در یکی از جاده های ساحلی این کشورخواستارآزادی عزیزان خود شدند.

به گفته فعالین حقوق بشر در سوریه، شمارزنان تظاهرکننده که جاده ساحلی به سوی مرزهای ترکیه را طی می کردند به سیصدو پنجاه نفرمی رسید.

همین فعالین می گویند، تنها درطی روزسه شنبه دوازدهم آوریل، مامورین امنیتی سوریه در شهر"بعیدا" و اطراف بیش ازیکصدو پنجاه نفر ازناراضیان را دستگیر و به مکان های نامعلومی انتقال داده اند.

در این حال به گزارش منابع خبری، تلویزیون دولتی سوریه، دربرنامه های امروز سه شنبه خود، تصاویری را نشان داد که در آن چند تن ازبازداشت شدگان رویداد های اخیراعتراف می کنند که اعضای یک شبکه "تروریستی" هستند و برای ایجاد فتنه و سرنگونی حکومت بشاراسد، از کشورهای خارجی پول و اسلحه دریافت کرده اند.

این درحالی است که فعالین حقوق بشردولت دمشق را به اعمال شکنجه علیه بازداشت شدگان تظاهرات برای گرفتن اعتراف از آنها متهم کرده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید