ایران / داخلی

ادامه غیبت محمود احمدی نژاد ازکاخ ریاست جمهوری

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران

درایران غیبت پنج روزه "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی، ازصحنه علنی سیاست روزانه کشور، امروز نیز ادامه یافت. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری ایرانی، رئیس جمهوری اسلامی امروز نیز بدون حضوردرمحل کارخود، دربیرون از کاخ ریاست جمهوری، با ده تن ازوزرای کابینه خود دیدارو پیرامون آخرین رویدادهای روزبا آنان به گفت وگو پرداخته است.

در این گزارش ها از محتوای مذاکرات و تاریخ احتمالی بازگشت رئیس جمهوری به پست خود سخنی گفته نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، امروز چهارشنبه نیزنشست اعضای دولت، بدون حضوراحمدی نژاد، و به ریاست معاون اول وی محمد رضا رحیمی تشکلیل شد. سایت خبری "دیگربان" که در داخل ایران سامان داده می شود، درشماره امروزخود می نویسد ، محمود احمدی نژاد در پنجمین روزغیبت خود درجلسه "شورای انقلاب فرهنگی " نیز شرکت نکرده است.

همین گزارش حاکی است که، حیدرمصلحی وزیراطلاعات که با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای درکابینه ابقاء شد، درجلسه حضورداشته است.

گفتگو با مهدی تهرانی

ازطرف دیگر، یک نماینده مجلس اسلامی، امروز ازجمع آوری امضاء ازسوی نمایندگان برای طرح سئوال از احمدی نژاد در مجلس خبرداد.

به گفته ی محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهردرمجلس، درحال حاضر مسئله استیضاح منتفی است، اما آقای مطهری نماینده مجلس قصد سئوال ازرئیس جمهوری را دارد و تاکنون پنجاه و دو امضاء نیز در این مورد جمع کرده است.

گزارش های دیگری از ایران حاکی است که سفرهئیت دولت به شهرقم که قرار بود این هفته انجام گیرد، لغوشده است. درعین حال تاریخی نیز برای تجدید این سفراعلام نشده است.

به گزارش منابع خبری ایرانی، احمدی نژاد روز دوشنبه پریروز با آیت الله خامنه ای دیداری داشته است که ازجزئیات آن خبری دردست نیست. لازم به یادآوری است که خبرانجام چنین دیداری با رهبرانقلاب ازسوی خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی ایران تائید و یا تکذیب نشده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید