دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان/گزارش از کابل

ادامۀ معرفی وزرای پیشنهادی دولت وحدت ملی به مجلس افغانستان

۳ دقیقه

چهار وزیر پیشنهادی دولت وحدت ملی افغانستان امروز برنامه هایشان را در مقابل نمایندگان مجلس این کشور تشریح کردند. امان الله فرزان خبرنگار "ار اف ای" در کابل در انباره گزارش می دهد.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.