ادبیات

ادبیات فرانسه: جایزۀ گنکور ٢٠١٧

ادبیات فرانسه: جایزۀ گنکور ٢٠١٧، به اریک ویلارد برای «دستور جلسه» و جایزۀ «رُنودو ٢٠١٧» به اولیویه گِز برای «مرگ ژورف مِنگله» اعطاء شد