فرانسه/ مطبوعات

ارباب جراید و مصاحبه مفصل رئیس جمهوری درباره مسائل فرانسه

@fotolia

"امانوئل مکرون"، رئیس جمهوری فرانسه، پنج ماه بعد ازورود به کاخ الیزه اولین مصاحبه تلویزیونی طولانی خود را انجام داد.اکنون هفته ها، وشاید ماه ها، بود که افکارعمومی به خاطربرخی اظهارنظرها ویا صدوراحکام ریاست جمهوری درانتظاربرخی توضیحات و روشنگری ها ازسوی رئیس جمهوری بودند.

تبلیغ بازرگانی

دراین مصاحبه آمانوئل مکرون بیش ازیک ساعت ونیم به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

روزنامه های امروزفرانسه بلااستثنا مشروح مصاحبه رئیس جمهوری را برای اطلاع خوانندگان خودانتشارداده اند.

سرمقاله های روزنامه های نیز، اکثراً، به سخنان رئیس جمهوری اختصاص داده.

دریک مورد پیرامون شخصیت و منش شخص رئیس جمهوری ازوی پرسیده شده وگفته شده است که برخی براین باروند که رئیس جمهوری گاهی دچار"تکّبُر" می شود.

امانوئل مکرون با دفاع ازمنش خود توضیح داد است که او درواقع "مُتکبّر" نبوده ونیست تنها تلاش او رسیدن به هدف اعلام شده، یعنی، تحرک بخشیدن به شتاب درجامعه است.

بازمی گردیم به مسائل و معضلات جامعه فرانسه که بخش اعظم مصاحبه رئیس جمهوری را به خود اختصاص داد.

فیگارو درسرمقاله شماره امروزخود می نویسد: ازجمعبندی سخنان مشروح رئیس جمهوری چنین برمی آید که او دراراده خود برای تغییرات بینادین درنظام اقتصادی و سیاسی کشور راسخ است.

به نوشته سرمقاله نویس فیگارو، او، رئیس جمهوری، ازیک سو با همه نیرو خواستار زدودن زنگارهای موجود دراقتصاد است تا به رشد اقتصادی و گشایش دربازارکارشتاب ببخشد، وازدیگرسو، درصدد است دراین چهارراه پرحادثه ای که جهان امروز درآن قرارگرفته حتی الامکان امنیت کشوررا درهمه زمینه تامین نماید.

به نوشته فیگارو مهمترین معضلات کنونی فرانسه که درپیش پای رئیس جمهوری قراردارند، عبارتند از مهاجرت های غیرقانونی، رقابت های بین المللی قدرت های جهانی، تروریسم و تغییرات آب و هوایی.

سرمقاله نویس فیگارو درپایان می نویسد: این که رئیس جمهوری دراین مصاحبه طولانی توانسته است شهروندان را متقاعد نماید، بی تردید نه کاملاً، اما بی تردید یک چیزکاملاً روشن است، و آن این که، امانوئل مکرون جوان هیچ چیزبه امان خدا رها نخواهد کرد.

پیش از این که به لیبراسیون به پرازیم به گزارشی درمورد سفرپیش بینی شده، ولی بدون موعد، امانوئل مکرون به ایران می پردازیم که درفیگارو به چاپ رسیده است.

امانوئل مکرون برای چه به ایران می رود؟

به نوشته فیگارو، رئیس جمهوری فرانسه بااشاره به کوتاهی غرب درمهارکره شمالی می گوید: درسال ها اخیردر مورد لزوم مذاکره به موقع با کره شمالی کوتاهی هایی شده است، نتیجه کوتاهی این شده است که حال جهان به یک باره بیدارشده و دریافته است که درمقابل یک کشوردرحال اتمی شدن قراردارد.

رئیس جمهوری فرانسه می افزاید: بهتر است با حفظ برجام ما برروی برنامه موشکی ایران و عملکرد حکومت ایران درکشورهای خاورمیانه متمرکز شویم.

رئیس جمهوری فرانسه می گوید: درزمان مناسب به ایران سفرخواهد کرد، ومی افزاید: درمورد چگونگی رابطه با جهان و اروپا من یک خط قرمزدارم و آن ارجحیت منافع ملی و تامین امنیت شهروندان کشورماست.

هومنیته نیزگزارشی را به مصاحبه رئیس جمهوری فرانسه اختصاص داده.

هومنیته می نویسد: رئیس جمهوری درمصاحبه دیشب درموضع دفاعی قرارگرفته بود.

به نوشته هومنیته، امانوئل مکرون از اظهارات تحقیرآمیزخود، که اخیراً افکارعمومی را دلگیرکرده بود، دفاع کرد.

هومنیته می افزاید: درمجموع رئیس جمهوری درجای جای مصاحبه خود همچنان به دفاع از صاحبان صنایع و سرمایه داران ادامه داد.

درلوموند گزارشی از فرستاده این کشوربه ایران به چاپ رسیده درباره رقابت های دوجناح حکومتی که درحال حاضربا سخنان دونالد ترامپ به طور موقت مسکوت گذاشته شده است.

"لویی آمبر" می نویسد: تصمیم ترامپ درمورد برجام باعث تضعیف جناح حسن روحانی درمقابل رقبا شده است.

لوموند دربخشی گزارش خود می نویسد: اکنون ماه هاست که محمد جواد ظریف و حسن روحانی به اتهام نشان ضعف وسهل انگاری درمذاکرات با 1+5 برای برجام هدف انتقادهای رقبای محافظه کارقرارداشته اند، هرچند که درحال حاضربا سخنان ترامپ اختلافات کنارگذاشته شده، اما این تنها ظاهرقضیه است.

لوموند می نویسد: درسیاست خارجی پرونده اتمی تنها پرونده ای بود که درحوزه اختیارات حسن روحانی قرارگرفته بود، به جزازاین موردخاص موضوعاتی مانند برنامه موشکی ایران و سیاست های ایران درکشورهای خاورمیانه، که ازهدف های عمده دونالد ترامپ محسوب می شود، تماماً درحوزه اختیارنهاد های امنیتی وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی قراردارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید