افغانستان / اقتصاد

ارتباط رکود اقتصادی با امضای قرارداد نظامی

Reuters/Saurabh Das/Pool

در مورد اقتصاد افغانستان، اخبار متناقض به گوش میرسد. از یک سو امریکاییان تاکید میکنند که کمک های خود را قطع نخواهند کرد و از سوی دیگر، بازار در حالت رکود قرار دارد.

تبلیغ بازرگانی

حامد کرزی، طی سفرش به هند و همچنان به کشور های دیگر، تلاش دارد تا زمینۀ اقتصاد را مستحکم تر بسازد. ولی در عین زمان، بانک ها اعلان میکنند که به دلیل ترس از بی امنیتی، میخواهند سرمایه های خود را از کشور بیرون کنند. این تناقضات را با آقای استاد مسعود، استاد اقتصاد بررسی میکنیم.

استاد مسعود میگوید که در بسا موارد، با وجودیکه نه در عرضه و نه در تقاضا تغیری بیاید، نرخ ها میتوانند به دلایل روانی، تغیر کنند. و این حالت در بازار آزاد افغانستان مشهود است. از سوی دیگر، اکثر معامله گران بازار های آزاد هم، به نحوی از انحا به اقتصاد حکومتی و کمک های خارجی، وابستگی دارند. خارجی ها، ادامۀ کمک را مشروط به امضای قرارداد نظامی اعلان کرده اند. در حال حاضر، تمامی اقتصاد وابسته به خارجی ها است، ما مجبور استیم این قرارداد را امضا کنیم.

استاد مسعود همچنان از لویه جرگۀ مشورتی یاد آوری میکند که در روز اول آن، به دلیل اینکه کرزی از قرارداد پشتیبانی کرده بود، بازار واکنش مثبت داشت ولی از روز سوم آن لویه جرگه به بعد، وضع تغیر کرد. و تا امروز، بازار در حالت رکود قرار دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید