ایران / اروپا

اروپا خواستارآزادی کشیش محکوم به اعدام درایران است

پارلمان اروپا با تصویب بیانیه ای به اتفاق آراء از جمهوری اسلام خواست تا یوسف ندرخانی کشیش زندانی را آزاد نماید. 

تبلیغ بازرگانی

 کشیش سی و پنج ساله ایرانی درجمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است.
به گزارش منابع خبری آلمان، اعضاء کمیسیون دادخواست پارلمان آلمان روزچهارشنبه هجدهم ژانویه دادخواستی دراین رابطه را به وزارت امورخارجه آلمان نوشت و دلیل آن را تائید نگرانی فرستنده دادخواست به این کمیسیون اعلام کرد.
یوسف ندرخانی گرداننده یک جامعه چهارصد نفره از مسیحیان ایرانی بوده است که درسپتامبرسال دو هزارو ده به اتهام "ارتداد" و"تبلیغ آئین مسیحیت" به مسلمانان محکوم به اعدام با چوبه دارشده است.
این حکم ازسوی دیوان عالی جمهوری اسلامی مورد تائید قرارگرفته است ولی به علت آغاز فشارهای شدید بین المللی جمهوری اسلامی تا کنون از اجرای حکم این جوان مسیحی خود داری کرده است.
به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی دراین مدت تلاش کرده است که یوسف ندرخانی با رد آئین مسحیت به اسلام بازگردد، ولی وی از پذیرفتن آن امتناع کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید