انتخابات پارلمانی اروپا: انتظارات و نتایج

صدا ۲۰:۴۲
آخرین اجلاس دورۀ کنونی پارلمان اروپا ـ  ١٧ آوریل ٢٠١٩
آخرین اجلاس دورۀ کنونی پارلمان اروپا ـ ١٧ آوریل ٢٠١٩ FREDERICK FLORIN / AFP

انتخابات پارلمانی اروپا در روزهای ٢٣ تا ٢٦ ماه مه در ٢٨ کشور عضو اتحادیۀ اروپا برگزار شد و نتایج آن از دگرگونی‌هائی در گرایش‌های سیاسی شهروندان و در پی آن آرایش و ترکیب نیروهای تشکیل دهندۀ پارلمان حکایت می‌کند. در مجلۀ رادیوئی «زمینه‌ها و دیدگاه‌ها»، در دو شمارۀ ویژۀ پیاپی، نخست پیش از پایان رای‌گیری به انتظارات و چالش‌ها و سپس در پایان شمارش آراء به نتایج انتخابات و اثرات آن بر آرایش نیروهای سیاسی در پارلمان اروپا و به تبع آن بر نهادهای اتحادیه و دگرگونی‌های ممکن آن می پردازیم.

تبلیغ بازرگانی

بررسی نتایج انتخابات ـ دوشنبه ٢٧ مه

انتخابات پارلمانی اروپا، امسال، نتایج پیش بینی شده و پیش بینی ناشده‌ای به بار آورد. از جمله نتایج پیش بینی نشدۀ آن، بر پایۀ کلیۀ نظر سنجی‌های صورت گرفته، افزایش چشمگیر میزان مشارکت شهروندان در انتخابات است. این افزایش، هر چند به میزان نابرابر، اما در تقریباً همۀ کشورهای عضو اتحادیه دیده می‌شود و میانگین آن در اروپا با ۵٠٬١ درصد مشارکت، در بیست و پنج سال گذشته بیسابقه است.

نتیجۀ پیش بینی شدۀ دیگر در آلمان و پیش بینی نشده در فرانسه، پیشروی قابل توجه احزاب سبز و طرفدار محیط زیست است. «سبزها»ی آلمان با کسب ٢٠٬٧ درصد آراء در این انتخابات، دومین نیروی سیاسی کشور را تشکیل دادند. در فرانسه حزب «اروپا، محیط زیست، سبزها» با بدست آوردن ١٣٬۵ درصد آراء بر سکوی سوم قدرت‌های سیاسی ایستاد و دو حزب سیاسی «جمهوری خواهان» و «سوسیالیست» را که در پنج دهۀ گذشته به تناوب بر این کشور حکومت کرده بودند به رده‌های بعد فرستاد. در اتریش، ایرلند، کشورهای اسکاندیناوی، هلند و بریتانیا احزاب سبز بیش از ١٠ درصد آراء را بدست آوردند.

نتیجۀ حائز اهمیت دیگر پیشروی و یا تثبیت احزاب راست افراطیِ اروپاگریز و عوام گرا در بسیاری از کشورهاست. این پیشروی هر چند به آن میزان که پیش‌بینی می‌شد و به آن حد که نگرانی می‌آفرید نیست، اما ١١٧ کرسی پارلمان را در اختیار این گروه قرار می‌دهد.

از دیگر نتایج این انتخابات پایداری گرایش‌های راست و میانۀ اروپاگراست که البته از یکسو با تضعیف دو گروه بزرگِ راست و چپ، «حزب مردم اروپا» و «حرب سوسیالیست اروپا»، همراه گردیده و در همان حال با تقویت و گسترش گروه «لیبرال و دموکراتیک» همپا شده است. فروپاشیدن احزاب چپ رادیکال نتیجۀ دیگر این انتخابات است.

بررسی این نتایج و ارزیابی اثرات آن بر تحولِ آرایش نیروهای سیاسی در اروپا و نیز بر نهادهای اروپا هدف این گفتگوهاست که در آن آقایان جمشید اسدی، پژوهشگر و استاد مدرسۀ عالی بازرگانی بورگونی در فرانسه، و بهروز بیات، کارشناس ارشد پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، اتریش شرکت دارند.

این گفتگو را با دانلود و یا فعال کردن فایل صوتی گوش کنید :

Emission spéciale élections européennes 27 mai 2019 OK

یکشنبه ٢۶ مه ـ چالش‌ها و کاستی‌ها

انتخابات برای گزینش نمایندگان پارلمان اروپا که در روزهای ٢٣ تا ٢۵ ماه مه در ٧ کشور عضو اتحادیه انجام گرفت، روز یکشنبه ٢۶ ماه مه، در ٢١ کشور دیگر و از جمله فرانسه برگزار می شود. در چهار روز رای گیری، بیش از ٤٠٠ میلیون رای‌دهنده برای گزینش ٧۵١ نمایندۀ پارلمان اروپا پای صندوق‌های رای فراخوانده می‌شوند.

هر چند انتخابات امسال به سبب تشدید رویاروئی میان «اروپاگریزان» و «اروپاباوران» برای آیندۀ اتحادیه و کشورهای عضو آن از اهمیت فراوان برخوردار است، بر پایۀ کلیۀ نظر سنجی‌ها و ارزیابی‌ها انتظار می‌رود نرخ مشارکت در رای دهی همچنان در سراسر اروپا اندک باشد.

در آخرین رای گیری برگزار شده برای گزینش نمایندگان پارلمان اروپا در سال ٢٠١٤، پنج سال پیش، تنها اندکی بیش از ٤٢ درصد رای دهندگان پای صندوق‌های رای رفتند. با این حال شاید همزمانی انتخابات پارلمانی اروپا، در روز یکشنبه، با برخی رای گیری‌های دیگر در شماری از کشورهای عضو بتواند به مشارکت بیشتر در انتخابات جاری بیانجامد.

سبب این بی اعتنائی چیست بویژه آنکه زندگی روزمرۀ شهروندان با افزایش تدریجی اختیارات پارلمان اروپا در تدوین و تصویب قوانین اروپائی، هر روز بیش از پیش از ابتکارات نهاد قانونگذاری اتحادیۀ اروپا متاثر می‌شود.

این انتخابات در چه موقعیتی برگزار می شود؟ از نتایج احتمالی آن چه انتظارات و نگرانی‌هائی می‌توان داشت؟ در جستجوی پاسخ این پرسش ها با آقایان بهروز بیات، کارشناس ارشد پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، اتریش و فریدون خاوند ، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس ۵ دکارت گفتگو می‌کنیم.

این گفتگو را با دانلود و یا فعال کردن فایل صوتی گوش کنید :

Emission spéciale élections européennes 26 mai 2019 OK

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید