ار اف ای را دریافت کنید

اتصال خود را به ار.ا

ار.اف.ای را همواره و همه جا دریافت کنید

 • گیرندۀ

  رادیوئی برای دریافت امواج اف.ام و متوسط
 • کامپیوتر

  رای دریافت ار.اف.ای در وب از طریق fa.rfi.fr ، سایت هائی نظیر Livestation و یا نرم افزارهای سازمان دهی موسیقی و فیلم همچون iTunes
 • رادیو از طریق شبکۀ بی سیم محلی WiFi

  برای دریافت ار.اف.ای روی اینترنت، با گیرنده هائی نظیر Liveradio, Sagem, Phoenix…
 • برنامه های ویژۀ تلفن همراه و تبلت

  برای گوش کردن ار.اف.ای همواره و همه جا
 • تلفن همراه یا تلفن ثابت

  • در آفریقا با Orange
   • کامرون: این شماره را بگیرید ۹۰۰۰
   • کامرون: این شماره را بگیرید ۶۳۴
   • نیجر: این شماره را بگیرید ۶۳۴
   • مالی: این شماره را بگیرید ۳۶ ۴۳۳
   • سنگال: این شماره را بگیرید ۲۰۱ ۲۰۱
   • جمهوری آفریقای مرکزی: این شماره را بگیرید ۶۳۴
  • در آمریکا از طریق تلفن با Audionow
   • برای شنیدن برنامۀ زندۀ ار.اف.ای: Marque (۸۳۲) ۲۲۵-۵۳۹۹
   • برای شنیدن آخرین بولتن خبری ار.اف.ای: Marque (۸۳۲) ۲۲۵-۵۳۹۸
   • برای شنیدن برنامه های ار.اف.ای در بارۀ آفریقا: Marque (۲۱۳) ۴۹۳-۰۲۹۰