ایران / حقوق بشر

ازدواج صدها هزارکودک درایران

 به گزارش منابع خبری ایرانی، تاکنون هشت صد هزارکودک دراین کشورازدواج کرده اند. 

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش "سهام نیوز" وابسته به هوادران مهدی کروبی، آخرین آمارهای ازدواج کودکان درجمهوری اسلامی نشان می دهد که دختران بیش ازپسران درفهرست ازدواج زود هنگام قرارمی گیرند.
دراین گزارش آمده است که بیست و چهارهزاروپانصد و شش دختر زیرچهارده سال دربرابر پنجهزارو پانصدونوزده پسر ده تا چهارده سال( درسال هزارو سیصد هشتاد وپنج ) نشان می دهد که دختران بیشتری با مردان بیشترازسن خود ازدواج می کنند.
نشریه جامعه شناسی درایران درگزارشی به پدیده ی "همسران کودک" درایران امروزاشاره کرده و می نویسد: تعداد "مادران کودک" با شش ونیم برابرنسبت به "پدران کودک" گویای این امراست که عمدتاً دختران خردسال کودک بین ده تا هجده سالگی با هشتادو پنج درصد همسرمردانی شده اند که درسنین بالای هجده سال قراردارند.
گزارش می افزاید: بیست وپنج هزارنفرازهشتصدو چهل و هشت هزارکودک ازدواج کرده درسنین کمترازهجده سال طلاق گرفته و حدود دوازده هزارنفر نیز همسران خود را ازدست داده اند.
به گفته یک مسئول تهیه گزارش، درحال حاضر( سال تهیه گزارش) بیست و پنج هزارنفر ازکودکانی که ازدواج کرده بودند، طلاق گرفته اند. به گفته وی پانزده هزارو شش صد نفراز این کودکان مرد و مابقی زن بوده اند. همچنین یازده هزارو هشت صد نفر از این کودکان نیز به دلیل مرگ، همسرخود را ازدست داده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید