اتنخابات پارلمانی افغانستان

ازدیاد بیست در صدی کاندیدا ها

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلان کرده است که تعداد کاندیدا ها بیست در صد بیشتر از دور قبلی انتخابات پارلمانی افغانستان است و در حالیکه بر اساس قانون باید لا اقل یک چهارم 249 کرسی پارلمان افغانستان را زنان بدست بیاورند، 386 تن از 2447 کاندیدا زن استند.

تبلیغ بازرگانی

بودجۀ انتخابات پارلمانی افغانستان که به تاریخ 18 سپتامبر پیش بینی شده است 149 ملیون دالر پیش بینی شده است و با چهل ملیون دالری که قرار است سازمان ملل به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بپردازد، این بودجه تامین خواهد شد. در گفتگویی با فضل احمد معنوی، رئیس این کمیسیون، از پیشرفت امور و چالش های این انتخابات پرسیدیم. به گفتۀ آقای معنوی، مهمترین مسئله در برگزاری این انتخابات، امنیت است. در صورت تامین امنیت، آقای معنوی اظهار خوشبینی میکند. کمیسیون با در نظر داشت مدارک از یک تعداد از مسئولین سلب اعتماد کرده و حتی تعدادی هم به دلیل تقلب به مراجع قانونی سپرده شده اند.

گفتگو با فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
عزیز احمد فرد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید