افغانستان / قاچاق مواد مخدر

ازدیاد و تقلیل همزمان در کشت کوکنار و تولید تریاک

بر اساس پیش بینی های سازمان ملل، امسال در شمال و شمال شرق افغانستان کشت کوکنار بیشتر و در جنوب، کمتر خواهد شد. در کل، احتمال دارد تولید این مواد نسبت به سال قبل، کمتر باشد.

تبلیغ بازرگانی

سازمان ملل پیش بینی میکند که در ولایات بدخشان، فاریاب و بغلان، به دلیل ازدیاد قیمت های این مواد، امسال، تولید تریاک بیشتر خواهد بود. ولی در ولایت هلمند، که تولید کنندۀ نصف تریاک افغانستان است، مقدار زمین های که در آن خشخاش کشت میشود، کمتر خواهد شد و این تقلیل کوچک در ولایت هلمند کافیست تا رقم کلی تولیدات تریاک و هروئین افغانستان را کمتر بسازد. سال گذشته، نرخ تریاک بسیار ازدیاد پیدا کرد و به بیشتر از دو برابر قیمت قبلی رسید. دلیل آن یک آفت مشخص نشده ایست، که باعث شد تولیدات تریاک به نصف تولیدات سال قبل برسد.

درحالیکه در شمال افغانستان، این شرایط باعث میشود که تعداد زیادی از کشاورزان، دوباره به کشت خشخاش روی بیاورند و تولیدات، دوباره ازدیاد پیدا کند. در ولایت هلمند، به گفتۀ یکی از مسئولین سازمان ملل، والی این ولایت، گلاب منگل، موفق شده است، با پرداخت پول به کشاورزان و با تخریب کشت های کوکنار، با وجود ازدیار قیمت ها، از ازدیاد کشت خشخاش در ولایتش، جلوگیری کند.

افغانستان که از سالها به اینسو مهمترین تولید کنندۀ جهانی تریاک است، در سالهای اخیر بیشتر از تقاضای بازار قاچاق، مواد مخدر تولید کرده است. قاچاق این مواد که در سطح جهانی صورت میگیرد، هر سال ملیارد ها دالر، حجم دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید