روزنامه های فرانسه

استثنأ سعودی

@fotolia

روزنامه بزرگ عصر پاریس، لوموند، در تفسیری تحت عنوان "استثنأ سعودی" مینویسد: طوفان کوبنده ای که اکثر کشورهای عربی را دربرگرفته است  آیا علیه رژیم عربستان سعودی نیز خواهد وزید یا آنکه درآمدهای نجومی نفتی اینکشور، خاندان سعود را در مصونیت نگه خواهد داشت

تبلیغ بازرگانی

روزنامه های فرانسه

روزنامه لوموند ضمن تشریح سیستم جانشینی سلطنت در عربستان سعودی مینویسد: طبق سنتی که بنیانگذار اینکشور، ابن سعود، استوار ساخت،  تخت سلطنت همواره باید تا آنجا که عمر پسرانش اجازه خواهد داد در اختیار آنان باشد. بدین معنا که بعد از درگذشت خود او، اول باید پسرارشدش سلطنت نماید، و بعد از پایان عمر پسر اولش، پسر دومش سلطنت کند، و بعد از او سومی و چهارمی و غیره...

نتیجه آنکه با گذشت زمان، همه برادران تنی و نا تنی باقیمانده اکنون درسنین بسیار بالا بسر میبرند وهمگی سالمندند. پادشاه کنونی عربستان سعودی، ملک عبداله، در اواسط دهه هشتاد عمرخویش قرار دارد، و برادر ناتنی و ولیعهد او، شاهزاده سلطان، در اوائل دهه هشتاد عمرخویش. هر دو آنها درسنینی هستند که اغلب اوقات بستری آند، یا درقصرهای خود یا در بیمارستانها.

دو دلیل اصلی وجود دارد که خاندان سلطنتی عربستان سعودی را تا بحال از گزند انقلاب مصون نگه داشته است. یکی اینکه مخالفین حکومت را روشنفکران و تحصیل کرده های ثروتمندی تشکیل میدهند که بیشتراهل بحث ومناظره درخانه ها و محافل خصوصی خویشند تا مبارزه خیابانی.

خود سعودیها ازاین گروه ها بعنوان "روشنفکران ویسکی خور" نام میبرند....   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید