فرانسه/مطبوعات

استعفای وزیرکشوردرمطبوعات امروز

درفاصله یک سال‌ونیم پس ازپیروزی امانوئل مکرون، و تشکیل دولت جدید، سه وزیرکابینه‌ی ادوارد فیلیپ از دولت کناره گیری کرده‌اند که آخرین آنهاد "ژارکلُمب" روزگذشته، بدون غافگیری چندانی، اعلام داشت که شهرداری خواستگاه سیاسی خود شهر"لیون" را برمسئولیت وزارت کشورترجیح می‌دهد.

@fotolia
تبلیغ بازرگانی

. به این ترتیب ژارکلُمب، همانگونه که ازحدود دو هفته پیش درراهروهای نخست وزیری به گوش می‌رسید، ازکارخود کناره گیری کرد و برای احرازپست سابق خود، یعنی شهرداری لیون، به محل خدمت سابق خود رفت.

درفرانسه نیز، مانند هرکشوری، درکناروزارت امورخارجه و دارایی، وزارت کشورسومین وزارتخانه مهم با مسئولیت برگزاری انتخابات، برنامه ریزی برای پلیس، ژاندارمری وغیره به شمارمی‌رود. ازاین روست که، 24 ساعت پس ازاعلام کناره گیری ژرار کلُمب، روزنامه های فرانسه بیشترین گزارش‌ها را به ترمیم اعلام نشده‌ی کابینه‌ی ادوارد فیلیپ اختصاص داده‌اند.

استعفای وزیرکشورازآنجایی بحث‌های فراوانی را به دنبال داشت که ژرارکلُمب، سیاستمداراستخوان دارفرانسه، ازاولین کسانی بود که به محض اعلام امانوئل مکرون مبنی برنامزدی ریاست‌جمهوری ازوی حمایت کرد و تا روز پیروزی امانوئل مکرون ازهیچ کوششی برای رسیدن مکرون به کاخ الیزه فروگذارنکرد.

هومنیته درباره استعفای وزیرکشورمی‌نویسد: استعفای پرسروصدای ژرارکلُمب حاوی دوپیام روشن است. اول این که کاخ الیزه دیگرقادرنیست نفرات خود را درپست های تعیین شده حفظ نماید، وزیرکشورمی‌گوید استعفا را برای خود یک وظیفه می‌دانسته است. به نوشته هومنیته دوم این که رشته‌هایی که اعضای فراکسیون "جمهوری به پیش" را درمجلس به هم پیوند می‌داد ظاهراً درحال پنبه شدن است.

هومنیته می‌نویسد: خروج وزیرکشورازدولت، که با توجه به رویدادهای اخیر الزامی به نظرمی‌رسید، کار را برای برنامه‌های پیش روی دولت دشوارترخواهد کرد. فیگاورروزنامه دیگرصبح پاریس می‌نویسد: استعفای وزیرکشور دولت را دربحران فرو برده است. به نوشته فیگارو فضای تنش آلود مخفی‌ای که میان امانوئل مکرون و وزیرکشور وی جریان داشت طی چهل وهشت ساعت گذشته برملا شد و به گسست انجامید.

سرمقاله نویس فیگارو دراین باره می‌نویسد: همگان می‌دانند که وضعیت درکشورخوب نیست، درشرایط خطیری درمقابله با تروریسم قرارداریم، خبرهای مربوط به خشونت‌های روزمره همه روزه درهمه جا منتشرمی‌شود، استانداری ها با شمارزیادی ازدرخواست پناهندگی مواجه هستند، شهرهای بزرگ ما همه روزه با مشکل باندهای تبهکارو ریشوهای طلبکارروبه روهستند. به این ترتیب، احیای اقتدارجمهوری وبرقراری نظم قانون جمهوریت مبرم ترین اولویت دولت باید باشد، برای این منظوررئیس جمهوری مجبوراست وباید یک شخصیت محکم، توانا و مقتدررا هرچه زودتری درراست وزارت کشورقراردهد. این شخصیت درضمن باید مورد قبول جناح های سیاسی کشورنیزباشد.

به دنبال یورش نیروهای امنیتی وزارت کشوربه کانون "الزهرا" مقرگردهم‌ایی شیعیان دریکی ازشهرهای فرانسه، لیبراسیون درشماره امروزخود به گزارش وقایع روزهای پایانی هفته و دستگیری شماری ازاعضای این کانون پرداخته. لیبراسیون دربخشی از گزارش خود می‌نویسد: وزیرکشوردستوربسته شدن محل گرد‌هم‌ایی شیعیان الزهرا را صارد کرد. لیبراسیون می‌نویسد: حتی شهرداری محل از وجود چنین محلی اطلاع نداشت.

لیبراسیون می‌نویسد: اهالی شهراین محل را به خاطرکنفرانس‌هایی که برگزارمی‌گرد می‌شناسند، کنفرانس‌هایی که بوی سیاسی زیادی ازآن به مشام می‌رسید. لیبراسیون می‌افزاید: فعل وانفعالات این سازمان مه آلود سال‌ها بود ازسوی سازمان اطلاعات داخلی فرانسه زیرنظرقرارداشت. روزسه‌شنبه بالاخره به دستوروزیرکشور یک گروه دویست نفره از نیروهای پلیس محل را گردهم‌آیی و یک کافه‌تریایی متعلق به متولی کانون الزهرا را مورد بازرسی قراردادند.

لیبراسیون می‌افزاید: بسیاری که به کافه تریای یحیی قواسمی رفت وآمد می‌کردند شاید نمی دانستند که درپشت پرده کافه چه می‌گذرد. به نوشته لیبراسیون درجریان تحقیقات روشن شد که قواسمی علاوه بر کافه تریا یک مغازه قصابی حلال و یک نانوایی نیزدراختیارداشته است.

لوموند روزنامه عصرفرانسه تیترصفحه اول و دو صفحه کامل شماره امروز خود را تحت عنوان "تروریسم اتهام دولت پاریس علیه تهران" به تنش درروابط فرانسه و ایران اختصاص داده. لوموند می‌نویسد: دولت پاریس اکنون رسماً به این نتیجه رسیده است که توطئه نافرجام سوء قصد علیه گردهم‌آیی مجاهدین خلق درپاریس توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طراحی و به اجرا گذاشته شده است. لوموند می‌نویسد: با این حال وزارت امورخارجه‌ی فرانسه مایل است تاثیرات این تنش را درروابط دوکشورمحدود نگاه دارد.

به نوشته لوموند: علی رغم رویداد توطئه تروریستی، علی رغم دستگیری شماری از اعضای کانون "الزهرا" دولت پاریس درنظرندارد روابط با تهران را به حالت تعلیق درآورد. به نوشته لوموند، دولت پاریس معتقد است که نباید مسائل را با هم درآمیخت یعنی این که باید به خاطرکنترل اتمی ایران دربرجام باقی ماند و روابط با ایران راحفظ کرد. دولت پاریس گفته است که هنوززمان دقیقی برای اعزام سفیرجدید به تهران تعیین نشده است. لوموند می‌نویسد: امانوئل مکرون تصمیم قطعی دارد روابط با تهران را حتی درسطح عالی دولت‌ها حفظ نماید. مکرون می‌گوید: هدف باید، درهمه حال، این باشد که ایران ازبرجام خارج نشود.

لوموند درهمین شماره گزارشی را نیزبه موقعیت حسن روحانی درداخل حکومت ایران اختصاص داده.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید