ایران

استیضاح و بر کناری وزیر راه و ترابری

متن توسط : بیژن برهمندی
۳ دقیقه

یک نماینده استیضاح کننده دراعتراض به فشار های دولتی علیه استیضاح پرسید آیا درست است که یکی از نمایندگان طرفدار وزیر به همراه معاون وزارتخانه بین نمایندگان بگردد و آنها را " تهدید" کند که درصورت عدم انصراف ، حوزه انتخابیه اش از امکانات دولتی محروم خواهد شد؟

تبلیغ بازرگانی

صبح امروز جلسه علنی مجلس با تقاضای استیضاح ده نفرازنمایندگان مجلس نسبت به حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ، بکار آغاز کرد و پس ازشنیدن نظرات مخالف و موافق ، وزیرراه با رای نمایندگان -147 رای موافق ،78 رای مخالف و 9 رای ممتنع - برکنار شد.
گفته می شود که ناخشنودی محمود احمدی نژاد، از این استیضاح باعث شد که نه وزیر راه در جلسه امروز مجلس حاضر شود ونه شخص رئیس جمهوری . این درحالی است که نمایندگان مخالف استیضاح که همگی هوادار دولت قلمداد می شوند، امروز کوشیدند با طرح سئوال در باره قانونمندی روند استیضاح از برگزار ی آن جلوگیری کنند، ولی رئیس مجلس اشکالات مطرح شده ازسوی آنان را غیر قابل قبول نامید و مجلس وارد بحث استیضاح و سپس رای گیری علیه وزیر راه شد.
میشود تشخیص داد که عدم حضور وزیر مربوطه در جلسه امروز، ناشی از ناامیدی دولت نسبت به اثر گذاری بر آرای نمایندگان باشد. چرا که در نطق های نمایندگان امضاء کننده استیضاح به صراحت بیان شد که آنها در روز های گذشته برای پس گرفتن امضاء هایشان بشدت تحت فشار بوده اند. سخنان این نمایندگان نشان می دهد که دولتی ها قبل از جلسه امروز تمام نفوذ و فشارخود را بکار گرفته اند تا این طرح را ناکام بگذارند، اما پس از شکست در این پروژه امروز از شرکت در جلسه مجلس خودداری کردند.
درجلسه امروز شش نفر ازنمایندگان علیه وزیر راه صحبت کردند که یک ساعت و نیم طول کشید. عزیز اکبریان نماینده کرج در سخنانش گفت که اگر احساس تکلیف شرعی نمی کرد قاعدتاً باید در مقابل " این همه فشار برای پس گرفتن استیضاح و عدول از وظایف نمایندگی" تسلیم میشد. او اضافه کرد که " درمقابل هجمه عظیم گردانندگان وزارت راه که آسایش را ازهمه نمایندگان استیضاح کننده ربوده و با استفاده از همه امکانات دولتی درصدد جلوگیری از استیضاح " بودند،قاعدتاً باید همه مسائل فراموش میشد. اکبریان گفت که تصمیم گرفته است که از ادامه راه پشیمان نشود. او پرسید آیا درست است که یکی از نمایندگان طرفدار وزیر به همراه معاون وزارتخانه بین نمایندگان بگردد و آنها را " تهدید" کندکه در صورت عدم انصراف ، حوزه انتخابیه اش از امکانات دولتی محروم خواهد شد؟
سید احمد رضا دستغیب نماینده شیراز هم در سخنانش به افشای این فشار های پشت پرده پرداخت و از جمله خطاب به وزیر راه گفت " در چند روز گذشته فشار های روانی بسیاری از سوی معاونان شما و مقامات دولتی و محلی و حتی پیمانکاران بر بنده تحمیل شده است." او افشاء کرد که حتی روستائیان و کشاورزان شیراز هم تحت فشار روحی و روانی مدیران دولتی قرار گرفته اند. به ادعای این نماینده، به روستائیان گفته شده که اگر دستغیب از امضای خود منصرف شود، ما جاده های شما را اسفالت می کنیم!
استیضاح کنندگان درمجموع مثال های زیادی ازناکارآمدی وزارت راه در تحقق تعهدات وزیرمربوطه زدند و ازجمله به حوادث سقوط هواپیما ها ونیزجاده ها و بزرگراه های به فراموشی سپرده شده اشاره کردند و خواستاربرکناری وزیرراه شدند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید