اسحاق جهانگیری مانع بزرگ ایجاد کار را در ایران نبود سرمایه دانست

تبلیغ بازرگانی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، امروز دوشنبه اعلام کرد که قانون برنامۀ ششم توسعه مقرّر کرده که سالانه ۹۵٠ هزار شغل در کشور ایجاد شود. معاون اول رییس جمهوری ایران در ادامه افزود : اگر چه دولت مکلف است با اجرای این قانون سالانه ٩۵٠ هزار شغل در کشور ایجاد کند، اما، از الزامات این کار وجود منابع مکفی است. اسحاق جهانگیری در ادامه تصریح کرد که ایجاد ۹۵٠ هزار شغل نیازمند ٧٧٠ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه است که باید از طریق سرمایه گذاری خارجی صورت بپذیرد یا به وسیلۀ بودجۀ دولت یا صندوق توسعۀ مالی و منابع بانکی و یا سرمایه گذاری خصوصی. با این توضیحات، معاون اول رییس جمهوری ایران تلویحاً تأئید کرد که از جمله موانع بزرگ ایجاد کار در کشور فقدان منابع یا سرمایه لازم است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید