خاورمیانه

اسرائیل حزب الله لبنان را به ذخیرۀ چهل هزار راکت متهم کرد

(Photo : Mounia Daoudi / RFI)

بگفته سخنگوی ارتش اسرائیل، مشاورین ایرانی به نیروهای حزب اله کمک کرده اند تا یک شبکه ارتباطات، یک سلسله تونل و همچنین چند سنگر زیرزمینی احداث نمایند...

تبلیغ بازرگانی

مقامات ارتش اسرائیل به مناسبت چهارمین سال پایان جنگ خودعلیه لبنان، امروز با ارائه چندعکس وتعدادی فیلم هوائی از مناطق جنوب لبنان، نیروهای جنبش حزب اله لبنان را متهم کرده اند که از زمان پایان جنگ سال دوهزار و شش باینطرف، چیزی در حدود چهل هزار خمپاره (راکت) در روستاهای واقع در جنوب لبنان بعنوان ذخائر تسلیحاتی خود مخفی کرده اند. طبق ادعای سخنگوی ارتش اسرائیل، کلنل "آویتال لیبوویتز"، صد روستا درجنوب لبنان تبدیل به انبار اسلحه شده است.

نمایندگان سازمان ملل متحد در لبنان و مسئولین ارتش ملی آنکشور، و همچنین مقامات خود جنبش حزب اله، از هرگونه اظهار نظردر مورد ادعای ارتشیان اسرائیلی خود داری نموده اند.

بنا به تجزیه و تحلیل مطبوعات امروز اسرائیل، انگیزه ارتش اینکشور از ارائه عکسها و فیلمهای مذکور، بیان این هشداربه جنبش حزب اله است که از حول و حوش انبار سلاح های آنان اگاه است، و در صورت بروز مجدد جنگ، این مناطق را بمباران خواهد کرد.

کلنل آویتال لیبوویتز، سخنگوی ارتش اسرائیل، درسخنان امروز خود اضافه نمود که چون ارتش اسرائیل همواره در جنگها نگران جان مردم غیر نظامیست، از اینرو جنبش حزب اله از روستاها و دیگر مناطق مسکونی بعنوان سپر بلا اسفاده میکند.

گفتنی است که علیرغم ادعای این مقام ارتش اسرائیل در باره نگرانیهای نظامیان اسرائیلی ازریختن خون غیر نظامیان طی جنگها، اکثرسازمانهای غیر دولتی و ناظر بر جنگ سال دوهزار و شش میان حزب اله و اسرائیل، سربازان اسرائیلی را مکررأا به کشتارغیر نظامیان و تمایز قائل نشدن بین "نظامی" و "غیر نظامی" متهم نموده، و در بعضی موارد حتی ارتش اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده اند.

شایسته یادآوری است که طی جنگ سی و چهار روزه سال دو هزار و شش علیه لبنان، هزار و دویست لبنانی کشته شدند که اکثریت مطلق آنان را زنان و کودکان و غیر نظامیان دیگر تشکیل میداده اند. از جانب اسرائیلیها رویهم یکصد و شصت نفر جان باختند که اکثرقریب باتفاقشان نظامی بوده اند.

سخنگوی ارتش اسرائیل از طرف دیگر ادعا کرده است که مشاورین ایرانی به جنبش حزب اله کمک کرده اند تا یک شبکه ارتباطات، یک سلسله تونل و نیز چندین سنگر زیر زمینی در جنوب لبنان بوجود بیاورند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید